تور 9 شب برزیل نوروز 98


تور 9 شب برزیل نوروز 98

تور 9 شب برزیل نوروز 98


۱۰ روز سفر رویایی و ماجراجویانه به برزیل

۲ شب سائولوپائولو + ۳ شب آبشار ایگوآسو + ۳/۵ شب ریو دو ژانیرو


جاذبه های گردشگری برزیل در نوروز

شهر سائوپائولو: کلیسای جامع شهر، منطقه لیبرداده، خیابان پائولیستا، رستوران آنجلیکا

شهر ایگواسو: آبشارهای ایگواسو، باغ پرندگان، رستوران پورتو کانواس، سد ایتایپو

شهر ریودوژانیرو: کوه شوگرلوف، کوه کورکووادو، مجسمه مسیح منجی، قصر سلطنتی پتروپولیس


نوع سفر
هوایی
تاریخ شروع
۲۹ اسفند ۹۷
مدارک لازم

٢ قطعه عكس رنگي زمينه سفيد(٤*٣)،اصل پاسپورت با ٧ ماه اعتبار،١ نسخه معرفي نامه شغلي مسافر در سربرگ محل كار/شركت بصورت انگليسي يا ترجمه شده،١نسخه گواهي حساب بانكي بصورت انگليسي از امور بين الملل بانكي كه مسافر در آن حساب دارد كه نشان دهنده تاريخ و رقم افتتاح حساب تعداد گردش و رقم باقيمانده ميباشد(گواهي تمكن مالي)،يك سري كپي ويزاهاي قبلي مسافرين و اصل گذرنامه قبلي،فرم اطلاعات مسافرين،تحويل مدارك ٢٠ روز قبل از سفر.

خدمات تور

٢ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ٥ ﺳﺘﺎره در ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ +٣ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ٤ ﺳﺘﺎره در اﯾﮕﻮآﺳﻮ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  +  ٣/٥ ﺷﺐ اﻗﺎﻣـﺖ  در ھﺘـﻞ ٥ ﺳـﺘﺎره در رﯾـﻮ دو ژاﻧﯿـﺮو ﺑـﺎﺻﺒﺤﺎﻧﻪ،٥ ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﮭﺮی،وﻳﺰا، ﭘﺮوازھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﺮواز داﺧﻠـﯽ،  ﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮھﺎی ﻓﺮودﮔـﺎھﯽ و ﺑـﯿﻦ ﺷـﮭﺮی،  ﭘﺮداﺧـﺖ ورودﻳـﻪ  ھـﺎ، ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗﯽ،  ھﻤﺮاھـﯽ راھﻨﻤﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از اﻳﺮان. 


بلیط رفت و برگشت هواپیما
پروازهای داخلی
ترانسفرهای فرودگاهی
اقامت در هتل ۵ ستاره با صبحانه
ویزا
بیمه مسافرتی
گشت شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور

توضیحات

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ: 

روز ۱ : ﭘﺮواز از ﺗﮭﺮان ﺑﻪ دﺑﯽ در ﺷﺐ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﻪ ٢٩ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩۶. 


روز ۲ : ورود ﺑﻪ دﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮزﯾﻞ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ. ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ. 


روز ۳ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮزﯾﻞ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ. اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ. 


روز ۴ : ﺗﺮک ھﺘﻞ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻏﺮب ﺑﺮزﯾﻞ و ﺷﮭﺮ  اﯾﮕﻮآﺳﻮ، در ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و آرژاﻧﺘﯿﻦ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﮕﻮآﺳﻮ. 


روز ۵ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎی اﯾﮕﻮآﺳﻮ، ﭘﮭﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﺟﮭﺎن در ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ اﯾﮑﻮآﺳﻮ و ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﮕﻮآﺳﻮ. 


روز ۶ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻨﮕﻠﮭﺎی اﺳﺘﻮاﯾﯽ و ﻗﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ. اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﮕﻮآﺳﻮ. 


روز ۷ : ﺗﺮک ھﺘﻞ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو در ﮐﺮاﻧﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ در ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎی ﮐﻮﭘﻮﮐﺎﺑﺎﻧﺎ. اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﻮ. 


روز ۸ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﮭﺮی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی رﯾﻮ دو ژاﻧﯿﺮو و ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻧﻤﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﺷﮭﺮ رﯾﻮ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﮐﻮرﮐﻮوادو. اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﻮ. 


روز ۹ : ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻮه ﮐﻮرﮐﻮوادو، ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻨﺠﯽ، ﻧﻤﺎد ﺑﺮزﯾﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در رﯾﻮ. 


روز ۱۰ : روز آزاد در رﯾﻮ. ﺷﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﻮ. 


روز ۱۱ : ﭘﺮواز از رﯾﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺑﯽ. ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه دﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾران. 


سایر اطلاعات تور 9 شب برزیل نوروز 98


ایرلاین
امارات
مدت
9 شب و 10 روز
تاریخ رفت
۲۹ اسفند ۹۷
قیمت از
دلار

هتل های قابل ارائه تور 9 شب برزیل نوروز 98نام هتل هر نفر ۲ تخته هر نفر ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
هتل Tivoli Mofarrej Sao Paulo

B.B
هتل Hilton Rio De Janeiro Copacabana

B.B هتل Bourbon Cataratas Resort

B.B
2490 دلار + نرخ پرواز به روز

1790 دلار + نرخ پرواز به روز
920 دلار + نرخ پرواز به روز