تور کشتی کروز اسپانیا نوروز 98


تور کشتی کروز اسپانیا نوروز 98

تور 11 روز کشتی کروز اروپا


دیدار از 4 کشور: اسپانیا، مالتا، ایتالیا، فرانسه


6 شهر: بارسلون ، مارسی ، جنوا ، رم، پالرمو، مالتا


 تاریخ حرکت29 اسفند 1397

 

تور کشتی کروز اسپانیا نوروز 98


نوع سفر
هوایی
تاریخ شروع
29 اسفند 97
مدارک لازم

اصل پاسپورت امضا شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
تمام پاسپورتهای قدیمی که ویزاهای معتبر همچون: کشورهای شنگن، انگلستان، استرالیا، کانادا و امریکا در آن درج شده است

عکس (3 قطعه 4.5×3.5 جدید که در سه ماه اخیر گرفته شده است، رنگی، پشت زمینه سفید و تمام رخ)
مدارکی که نیاز به ترجمه دارند (با مهر دارالترجمه کافی است)

شناسنامه (تمامی صفحات)

خدمات تور

11 روز ﺳﻔﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﮐﺮوز MSC MERAVIGLIA 

دﯾﺪار از ۴ ﮐﺸﻮر: اسپانیا ، ﻣﺎﻟﺘﺎ، ایتالیا، ﻓﺮاﻧﺴﻪ 

6 شهر: بارسلون ، مارسی ، جنوا ، رم، پالرمو، مالتا

١ﺷﺐ بارسلون + ٧ ﺷﺐ ﮐﺮوز در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و دﯾﺪار از: مارسی فرانسه ، جنوا ایتالیا ، رم و پالرمو سیسیل ایتالیا ، والتا پایتخت مالت

توضیحات

١ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ﭼﮭﺎر ﺳﺘﺎره در ﻣﯿﻼن ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ + ٧ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﮑﻨﺪار ﮐﺮوز ﭘﻨﺞ ﺳـﺘﺎره  ھﻤـﺮاه ﺑـﺎ   ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﺎھـﺎر  ، ﺷـﺎم ، اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ و   ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎی دﯾﺪﻧﯽ،  + ۲  شب اقامت در هتل جهار ستاره در بارسلون با صبحانه ، وﻳﺰا،  ﭘﺮوازھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،  ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮھﺎی ﻓﺮودﮔﺎھﻲ و ﺑﻨـﺪری، ۲   ﮔﺸـﺖ ﻧـﯿﻢ روز   ﺷـﮭﺮی در بارسلون اسپانیا و رم پایتخت ایتالیا و والتا پایتخت مالت ،  ﺑﯿﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗﯽ  ھﻤﺮاھﯽ راھﻨﻤﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ از اﯾﺮان.


سایر اطلاعات تور کشتی کروز اسپانیا نوروز 98


ایرلاین
ترکیش ایرلاین
مدت
10 شب و 11 روز
تاریخ رفت
29 اسفند 97
قیمت از
یورو

هتل های قابل ارائه تور کشتی کروز اسپانیا نوروز 98نام هتل هر نفر ۲ تخته هر نفر ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
کشتی کروز MSC Meraviglia

ALL
محاسبه اقساط
1790 یورو + نرخ پرواز به روز