تور آفریقای جنوبی 8 شب


تور آفریقای جنوبی 8 شب


خرید تور آفریقای جنوبی 8 شبنام هتل هر نفر ۲ تخته هر نفر ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
هتل Pepper club hotel

B.B

هتل Radisson Bluهتل Bakubung lodge
هتل The cascades hotel

نرخ پرواز + 1890 یوروتور آفریقای جنوبی در 8 شب و 9 روز با پرواز قطر

3 شب کیپ تاوان + 2 شب سان سینی + 1 شب پارک جنگلی + 2 شب ژوهانسبورگ- پرتوریا

برنامه سفر

روز اول : ﭘﺮواز از اﻳﺮان ﺑﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ. ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻛﯿﭗ ﺗﺎون در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﯿﭗ ﺗﺎون.

روز دوم : ﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎم روز ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﯿﭗ ﺗﺎون، ھﻤﺎﻧﻨﺪ؛ دﻣﺎﻏﻪ زﻳﺒﺎی اﻣﯿﺪ ﻧﯿﻚ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻗﺎره ﺳﯿﺎه و ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ دو اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ و ھﻨﺪ، ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﻟﺪرز ﺑﯿﭻ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﻨﮕﻮﺋﻨﮭﺎی زﻳﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻤﻚ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺟﺰﻳﺮه ﻓﻜﮭﺎ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﺎھﺎر. اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﯿﭗ ﺗﺎون. 

روز سوم : ﮔﺸﺖ ھﻠﻰ ﻛﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﮭﺮ ﻛﯿﭗ ﺗﺎون و ﻧﻤﺎﻳﯽ زﻳﺒﺎ و روﻳﺎﻳﯽ از ﻣﻨﺎظﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﺪر ﻛﯿﭗ ﺗﺎون. وﻗﺖ آزاد ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﻔﺮﻳﺢ در ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺸﮭﻮر وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ اﻧﺪ آﻟﻔﺮد. اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﯿﭗ ﺗﺎون.

روز چهارم : ﺗﺮك ھﺘﻞ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺮواز از ﻛﯿﭗ ﺗﺎون ﺑﻪ ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ، ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ، ﺷﮭﺮ روﻳﺎﻳﻰ و ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ. اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ.

روز پنجم : روز آزاد در ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ. اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﺎن ﺳﯿﺘﯽ.

روز ششم : ﺗﺮك ھﺘﻞ. اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭘﯿﻼﻧﺰﺑﺮگ، ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم. ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﮔﺸﺖ ﺳﺎﻓﺎری در ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ و دﻳﺪار از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت روز ﮔﺮد، ﺟﮭﺖ رﻛﻮرد  BIG 5. اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرك

روز هفتم : ﺻﺒﺢ زود، ﮔﺸﺖ دوم ﺳﺎﻓﺎری ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺟﮭﺖ دﯾﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺐ ﺷﻜﺎر و رﻛﻮرد  5 BIG. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ھﺘﻞ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ. ﺗﺮك ھﺘﻞ. اﻧﺘﻘﺎل زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮭﺮ ﭘﺮﺗﻮرﻳﺎ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و دﻳﺪار از ﻣﯿﺪان ﻣﺮﻛﺰی و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ،  ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ. ﺳﭙﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﮭﺮ و ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدى اﻓﺮﻳﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ. اﻗﺎﻣﺖ در ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ.

روز هشتم : ﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎم روز آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ، ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺪن طﻼ و  ﻣﯿﺪان ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ رھﺒﺮ آزادﻳﺨﻮاھﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎزدﻳﺪ از دھﻜﺪه ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻟﺴﺪى، و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﻰ، ﻣﻌﻤﺎرى، ﻓﺮھﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم زﻳﺒﺎى ﻗﺒﺎﻳﻞ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﺎھﺎر. اﻗﺎﻣﺖ درژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ.

روز نهم :  ﺗﺮک ھﺘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﮭﺖ ﭘﺮواز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان.


نوع سفر
هوایی
تاریخ شروع
۳ فروردین
مدارک لازم

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات تور

امکانات پکیج :‌

رزرو هتل های مورد اشاره تهیه ترانسفر های شهری و بین شهری و ترانسفر فرودگاهی 

پرداخت ورودیه مکانهای دیدنی

اجرای گشت ها بر اساس برنامه تنظیمی پیش رو 

ارسال دعوتنامه توریستی جهت اخذ ویزای کشور آفریقای جنوبی 

تهیه اتوبوس های مناسب جهت اجرای ترانسفر های گروهی  

 

توضیحات

مواردی که شامل این پکیج نمی باشند : 

پرداخت انعام و هزینه های باربری 

پرداخت هزینه های شخصی مسافرین از قبیل استفاده از مینی بار هتل ها و یا استفاده از تلفن هتل و ...

هزینه های غذاهای خارج از برنامه تور 

لطفا دقت بفرمایید در هتل های آفریقای جنوبی فقط یک کودک تا 12 سال با تخت در اتاق والدین می تواند اقامت نماید  و در صورتی که خانواده ای با 2 فرزند ( یکی با تخت و دیگری بدون تخت ) درخواست اقامت در یک اتاق را نمایند ابدا چنین امکانی وجود ندارد و بایستی یک اتاق مجزا برای فرزندان تهیه شود .


سایر اطلاعات تور آفریقای جنوبی 8 شب


ایرلاین
Qatar airways
مدت
8 شب و 9 روز
تاریخ رفت
۳ فروردین
قیمت از
نرخ پرواز + 1890 یورو

مشاوره و خرید : 77508585-021