ساخت اثاثیه از قطعات هواپیماهای کهنه توسط لوفتانزا