تور کشتی کروز اروپا در 10 روزکابین کشتی وعده غذایی DBL Bunk Bed SGL CWB INF
کابین Inside Full Board 1990 یورو + نرخ ریالی 0 0 0 0
کابین Outside Full Board 2090 یورو + نرخ ریالی 0 0 0 0
کابین Balcony Full Board 2190 یورو + نرخ ریالی 0 0 0 0

تور 10 روز سفر دریایی به اروپا با کروز MSC SEAVIEW

دﯾﺪار از 4 ﮐﺸﻮر: اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ
8 ﺷﮭﺮ: ﻣﯿﻼن، ﺟﻨﻮا، ﭘﯿﺰا، رم، ﮐﻦ-ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ، ﭘﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ، ﺑﺎرﺳﻠﻮن، آژاﮐﺴﯿو

برخی خدمات کشتی : 

پارک آبی - 4 استخر - جکوزی - سونا - سالن ماساژ - سالن بدنسازی در عرشه بالای کشتی - سولاریوم - سالن تئاتر - سینما 4 بعدی - شبیه سازی فرمول 1 - کتابخانه - 6 رستوران و 20 کافه - زمین بسکتبال , والیبال , تنیس  , اسکواش , فوتبال و بولینگ - اتاق بازی کودکان - اینترنت .

انواع کابین : 

کابین استاندارد (بدون ویو) - کابین با دید اقیانوس - کابین بالکن دار - سوئیت.

 امکانات کابین ها : 

کمد لباس - حمام - تلویزیون هوشمند - تلفن - دسترسی به اینترنت در کابین (با پرداخت وجه) - مینی بار - گاو صندوق و تهویه مطبوع . 

تفاوت کابین ها در مساحت , دید کابین و طبقه آنها می باشد. 

تور 10 روز کشتی کروز اروپا

 خدمات تور تور کشتی کروز اروپا در 10 روز

تاریخ پرواز
24 شهریور 98
مدت و ترکیب تور
10 روز و 9 شب |
نام کشتی کروز:
اجرا گردید
خدمات تور

1 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ھﺘﻞ ﭼﮭﺎر ﺳﺘﺎره در ﻣﯿﻼن ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ + 7 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ درﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﺮوز ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﺎھـﺎر، ﺷـﺎم، اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ و ﺳـﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎی دﯾﺪﻧﯽ در آﻣﻔﯽ ﺗﺎﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻨﮭﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن + وﻳﺰای ﺷﻨﮕﻦ + 3 ﮔﺸﺖ ﻧﯿﻢ روز ﺷﮭﺮی ﻣﯿﻼن، ﻣﻮﻧـﺖ ﮐـﺎرﻟﻮ، ﺑﺎرﺳـﻠﻮن ﭘﺮوازھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ + ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮھﺎی ﻓﺮودﮔﺎھﻲ و ﺑﻨﺪری + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ + ھﻤﺮاھﯽ راھﻨﻤﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ. 

مدارک مورد نیاز

تمکن مالی به همراه ۵۰ درصد مبلغ توربرنامه سفر تور کشتی کروز اروپا در 10 روز

 • ﭘﺮواز از ﺗﮭﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﻼن
 • Full Board
روز 1

ﭘﺮواز از ﺗﮭﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﻼن در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 17 ﺷﮭﺮﯾﻮر 1398. ورود ﺑﻪ ﻣﯿﻼن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺘﻞ. ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﮔﺸﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯿﻼن. اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﯿﻼن. • انتقال از ﻣﯿﻼن ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮا
 • Full Board
روز 2

ﺗﺮک ھﺘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل زﻣﯿﻨﯽ از ﻣﯿﻼن ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮا، ﺟﮭﺖ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺮوز ﺑﺎ ﺷﮑﻮه "ام اس ﺳﯽ ﺳﯽ وﯾﻮ". ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻧﺎھﺎر، ﺷﺎم، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺸﮭﺎی دﯾﺪﻧﯽ در آﻣﻔﯽ ﺗﺎﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻨﮭﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺑﺮﻧﺪھﺎی ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ. اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮوز.  • ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻻاﺳﭙﺰﯾﺎ
 • Full Board
روز 3

ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻻاﺳﭙﺰﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ. اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﮭﺮ ﭘﯿﺰا ھﻤﭽﻮن ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺠﺰات و ﺑﺮج ﭘﯿﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری. اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮوز. • ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺑﻨﺪر رم
 • Full Board
روز 4

ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺑﻨﺪر رم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ. اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﮭﺮ رم ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری. اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮوز. • ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﮐﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 • Full Board
روز 5

ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﮐﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ. ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ. اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮوز.  • ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ
 • Full Board
روز 6

ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎﻟﺌﺎرﯾﮏ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ. اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻨﺪر ﭘﺎﻟﻤﺎ دو ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری. اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮوز. • ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
 • Full Board
روز 7

ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎی ﺑﺎرﺳﻠﻮن. ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎرﺳﻠﻮن. اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮوز. • ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮرﺳﯿﮑﺎ
 • Full Board
روز 8

ورود ﮐﺮوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮرﺳﯿﮑﺎ. اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻨﺪر آژاﮐﺴﯿﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری. اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮوز. • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮا جهت پرواز به ایران
 • Full Board
روز 9

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮوز ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮا. ﺗﺮک ﮐﺮوز و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﮭﺖ ﭘﺮواز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان. 

نکات و دانستنی‌های تور کشتی کروز اروپا در 10 روز

1ﺷﺐ ﻣﯿﻼن + 7 ﺷﺐ ﮐﺮوز در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و دﯾﺪار از: ﺟﻨﻮا، ﭘﯿﺰا، رم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ + ﮐﻦ-ﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎرﻟﻮ ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ 
ﭘﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎﯾﻮرﮐﺎ، ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ + آژاﮐﺴﯿﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ


کروز همانند هتلی شناور بر آب در هر شهر توقف خواهد داشت و امکان پیاده شدن و بازدید از جاذبه های مقصد وجود دارد .

ترکیش ایرلاین


دیدگاه های مرتبط با : تور کشتی کروز اروپا در 10 روز

سوالتان را از کارشناس ما بپرسید، در صورتی که تمایل دارید با شما تماس گرفته شود، اطلاعات تماس خود را هم در فرم زیر درج نمایید (اطلاعات تماس شما در سایت نمایش داده نخواهد شد)

تماس اضطراری : 09021962123