9 مورد از جاذبه های اروپا که در یونسکو ثبت شده اند