مسجد جامع سلطان قابوس در عمان


تماس اضطراری : 09021962123