ویزای کنیا

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات
هر شخص باید گذرنامه ی جداگانه داشته باشد. تصویر از صفحات 1 الی 9 گذرنامه تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل گواهی اشتغال به کار همسر، برای خانم های خانه دار الزامی است. گواهی اشتغال به تخصیل و تصویر کارت دانشجویی برای افراد محصل الزامی است. 2 قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید از نمای روبرو مطابق با درخواست سفارت ترجمه ی انگلیسی گواهی اشتغال به کار- روزنامه رسمی - پروانه ی کسب اتحادیه (توسط دارالترجمه)