ویزای یونان

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار سند مالکیت
توضیحات
تصویر گذرنامه از تمامی صفحات تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل ترجمه رسمی شناسنامه مسافر با تایید وزارت امور خارجه 3 قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید از نمای روبرو مطابق با درخواست سفارت اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود) و تصویر تمامی صفحات گذرنامه ترجمه رسمی حساب بانکی 3 ماه گذشته یا حساب پس انداز با تایید وزارت امور خارجه ارائه ضمانت بازگشت برای کلیه مسافران الزامی است. لازم به ذکر است که در گواهی اشتغال به کار و اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور قید شود. ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار،پروانه کسب اتحادیه، اساسنامه شرکت،روزنامه رسمی، گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی بازنشستگی با تایید وزارت امور خارجه با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور ، سفارتخانه آن کشور این حق را برای خود محفوظ می دارد که ازشما مدارک دیگری برای صدور ویزا درخواست نماید .