ویزای پرتغال

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای پرتغال ( هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد) - اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور با امضاء . * لطفاً از ثبت نام مسافرینی كه اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید. - اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). - فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزاهای قبلی شنگن ، آمریكا ، كانادا و استرالیا. - تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). - 2 قطعه عكس 4×3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو. - ترجمه انگلیسی از تمام صفحات شناسنامه با مهر تائید دادگستری و وزرات امور خارجه. - ترجمه انگلیسی با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه گواهی اشتغال به كاریا روزنامه رسمی ، یا پروانه كسب به نام مسافر. * در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر، علت سفر، میزان درآمد و تاریخ مرخصی با تاریخ تور ذكر شده باشد. علاوه بر گواهی اشتغال به كار لیست بیمه كاركنان و آخرین و اولین پرداخت حقوق الزامی است. - برای افراد محصل، ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل و كارت دانشجوئی الزامی است. - برای افراد بازنشسته، ترجمه حكم بازنشستگی یا كارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است. - پرینت تمكن مالی و پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و تائید بین الملل. (توسط بانك) - ترجمه انگلیسی سند مالكیت به نام مسافر. - لازم به ذكر است ، حتما" باید كلیه مدارك با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه باشد. * در صورت مسافرت كوركان به تنهائی و یا همراه یكی از والدین اجازه رسمی هر دو والدین و یا سرپرست قانونی آنان مورد نیاز میباشد. امضاِءها باید قانونی باشد و در دفتر خانه رسمی مورد تائید قرار گیرد. ( با ترجمه انگلیسی ) - با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید. - ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.