ویزای فرانسه

مدارک
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای فرانسه اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده). اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). فتوكپی از صفحات 2-9 گذرنامه و ویزاهای 3 سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن، آمریكا، كانادا، استرالیا، .. اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر. تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). 3 قطعه عكس 3.5 ×4.5 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو (فاصله فوقانی سر تا چانه 32 میلیمتر باید باشد). فتوكپی از تمام صفحات شناسنامه. گواهی اشتغال به كار، روزنامه رسمی، پروانه كسب به نام مسافرو لیست بیمه كاركنان. در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد، سابقه و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد (همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شركت). برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به كار همسر الزامی است. برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل ،كارت دانشجوئی، مدارك شغلی ومالی والدین یا همسر الزامی است. برای افراد بازنشسته، حكم بازنشستگی، كارت بازنشستگی، دفترچه بیمه وآخرین فیش حقوقی الزامی است. پرینت حساب جاری بانكی 3 ماه گذشته شخصی و مربوط به شركت با مهر و امضاء. توسط بانك. فتوكپی سند مالكیت به نام مسافر (تمام صفحات). ترجمه رضایت نامه محضری اجازه پدر برای فرزندان زیر 18 سال متقاضی ویزا (همراه مادر) با تائید وزارت امور خارجه. با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید. ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.