ویزای اتریش

مدارک
ترجمه سند مالکیت گزارش گردش حساب بانکی فرم پر شده مخصوص سفارت
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای اتـریــش - اصل گذرنامه با 3 ماه اعتبار از تاریخ انقضای مدت روادید و داری حداقل 2 صفحه خالی. (امضاء شده). - اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)، و كپی از روادید صادر شده از شنگن. - اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر. - تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). - 2 قطعه عكس 5/4×5/3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به روو جدید. *** عكسها بدون عینك، گوشها كاملا" مشخص، بدون آ رایش زیاد برای خانمها ، چتری و غیره. - ترجمه آلمانی شناسنامه مسافر. - ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به كارو برگه مرخصی به همراه فیش حقوقی 3 ماهه گذشته ، روزنامه رسمی، پروانه كسب اتحادیه، پروانه مطب. - ترجمه آلمانی گواهی اشتغال به تحصیل. ( برای دانشجویان و دانش آموزان )، گواهی بازنشستگی به همراه فیش حقوقی 3 ماه گذشته بازنشستگی ، كارت بازنشستگی. - لیست بیمه تامین اجتماعی معتبر. * در گواهی اشتغال به كار و گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید نام و سمت مسافر و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد. - پرینت انگلیسی حساب جاری بانكی 3 ماهه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك). ( گواهی سپرده های دراز مدت نزد بانك) - ترجمه آلمانی اسناد ملكی مسافر. *** ترجمه تمام مدارك باید جدید و حداكثر برای 20 روز گذشته باشد.