تور آنتالیا پرواز TAILWIND

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
DIAMOND CLUB VILLA درجه هتل
U.ALL

3790000 تومان

4490000 تومان

2790000 تومان

2390000 تومان

DAIMA BIZ RESORT درجه هتل
U.ALL

3890000 تومان

4890000 تومان

2790000 تومان

2390000 تومان

LARA FAMILY درجه هتل
U.ALL

4240000 تومان

5190000 تومان

3190000 تومان

2390000 تومان

ARAMA PRESTIGE درجه هتل
U.ALL

4290000 تومان

5190000 تومان

3190000 تومان

2390000 تومان

KERVAN SARAY KUNDU درجه هتل
U.ALL

4490000 تومان

5490000 تومان

3240000 تومان

2390000 تومان

ORANGE COUNTY درجه هتل
U.ALL

4590000 تومان

3650000 تومان

2390000 تومان

KERVAN SARAY LARA درجه هتل
U.ALL

4690000 تومان

5590000 تومان

3290000 تومان

2390000 تومان

PORTO BELLO درجه هتل
ALL

4690000 تومان

5690000 تومان

3590000 تومان

2390000 تومان

LYKIA WORLD درجه هتل
U.ALL

4790000 تومان

5890000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

PRIMIER PALACE درجه هتل
U.ALL

4790000 تومان

5890000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

SPICE درجه هتل
U.ALL

4790000 تومان

5790000 تومان

3690000 تومان

2390000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل
U.ALL

5750000 تومان

3590000 تومان

2390000 تومان

CLUB SERA درجه هتل
U.ALL

4890000 تومان

6040000 تومان

3890000 تومان

2390000 تومان

WOW TOPKAPI درجه هتل
U.ALL

4990000 تومان

6090000 تومان

3490000 تومان

2390000 تومان

BAIA درجه هتل
U.ALL

4990000 تومان

6120000 تومان

3490000 تومان

2390000 تومان

CRESTAL TAT BEACH درجه هتل
U.ALL

5050000 تومان

3650000 تومان

2390000 تومان

CRYSTAL SUNSET درجه هتل
U.ALL

5090000 تومان

3490000 تومان

2390000 تومان

BAIA درجه هتل
U.ALL

5290000 تومان

6290000 تومان

3590000 تومان

2390000 تومان

VENEZIA PALACE درجه هتل
U.ALL

5320000 تومان

6090000 تومان

3490000 تومان

2390000 تومان

LIBERTY درجه هتل
U.ALL

5450000 تومان

6290000 تومان

3590000 تومان

2390000 تومان

MIRACEL RESORT درجه هتل
U.ALL

5540000 تومان

6190000 تومان

3590000 تومان

2390000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل
U.ALL

5590000 تومان

7290000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

NIRVANA LAGOON درجه هتل
U.ALL

5790000 تومان

7740000 تومان

4290000 تومان

2390000 تومان

ROYAL HOLIDAY & ROYAL WINGS درجه هتل
U.ALL

5950000 تومان

7790000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

ELA QUALITY RESORT درجه هتل
U.ALL

5990000 تومان

7490000 تومان

4190000 تومان

2390000 تومان

DELPHIN BE GRAND درجه هتل
U.ALL

6090000 تومان

7390000 تومان

3990000 تومان

2390000 تومان

ADAM & EVE درجه هتل
U.ALL

6290000 تومان

2390000 تومان

RIXOS SUNGATE درجه هتل
U.ALL

6390000 تومان

9090000 تومان

3890000 تومان

2390000 تومان

RIXOS PREMIUM درجه هتل
U.ALL

7890000 تومان

11790000 تومان

4290000 تومان

2390000 تومان

DIAMOND CLUB VILLA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DAIMA BIZ RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA FAMILY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARAMA PRESTIGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVAN SARAY KUNDU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

کودک با تخت

3240000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

3650000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVAN SARAY LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PORTO BELLO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LYKIA WORLD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PRIMIER PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SPICE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

کودک با تخت

3690000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6040000 تومان

کودک با تخت

3890000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WOW TOPKAPI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6120000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRESTAL TAT BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

3650000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL SUNSET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VENEZIA PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LIBERTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACEL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NIRVANA LAGOON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7740000 تومان

کودک با تخت

4290000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY & ROYAL WINGS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7790000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

4190000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADAM & EVE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

کودک با تخت

3890000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

کودک با تخت

4290000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا پرواز TAILWIND
نوع تور
ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
ویژه شهریور
خدمات
صبحانه نهار شام سه وعده غذایی و خدمات ویژه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی سوخت کامل میگردد. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار حداقل 6 ماه و ممنوعیت خروج به عهده مسافر و آژانس صادر کننده می باشد. نرخ نوزاد زیر 2 سال 150.000 تومان میباشد. ۱۱ شهریور
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Tailwind Airlines
برنامه سفر
خدمات: : بليط رفت و برگشت - بيمه مسافرتي-6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان .

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه زمستان

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار :

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

گرچه این شهر مدرن در زمان عتیق ، محل زندگی انسان ها بوده، اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم است .یکی از این آثار دیوار بلندی است که قسمتی از آن، موج شکن بوده و شهر را از طوفان های سهمگین حفظ می کرده است. دروازه ی مرمت شده ی هادریان این دیوار،از اثرهای بسیار زیبای عهد عتیق محسوب می شود.گرچه شهرهای عهد عتیق معبد آگورا و آمفی تئاتر دارند،تاکنون ثبت مکان های این نوع اثرها امکان پذیر نبوده است. بخش کاله ایچی شهر ،ویران شده و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب است. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان ،روم باستان ،بیزانس ها،سلجوقیان و عثمانی هاست. باروها 80 برج دارد.در داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که سقف آن ها را با سفال پوشانده اند.ویژه گی های این خانه ها ،فقط به معماری تاریخی آن خلاصه نمی شود، بلکه این خانه ها نوع زندگانی و سنت ها و آداب ورسوم آن دوره ها را به بهترین شکل نشان می دهد. در سال 1972 ،سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی، قسمت های ایچ لیمانی و کاله ایچی شهر را به عنوان منطقه ای تاریخی ثبت کردوحفاظت از آن ها را به عهده گرفت.

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...