تور نمایشگاه بهاره گوانجو 2018

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
CAVAN درجه هتل
B.B

6250000 تومان

7900000 تومان

22 فروردین تا 30 فروردین

گوانگجو 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

6350000 تومان

8300000 تومان

22 فروردین تا 30 فروردین

گوانگجو 7 شب

CAVAN درجه هتل
B.B

6700000 تومان

8200000 تومان

23 فروردین تا 31 فروردین

گوانگجو 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

6900000 تومان

8800000 تومان

23 فروردین تا 31 فروردین

گوانگجو 7 شب

GRAND ROYAL درجه هتل
B.B

7400000 تومان

8900000 تومان

24 فروردین تا 1 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

7600000 تومان

9500000 تومان

24 فروردین تا 1 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

CAVAN + CROWN PLAZZA + CAVAN درجه هتل
B.B

8900000 تومان

11900000 تومان

24 فروردین تا 7 اردیبهشت

گوانگجو + شنزن + گوانگجو 13 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

8700000 تومان

12200000 تومان

24 فروردین تا 7 اردیبهشت

گوانگجو 13 شب

CVAN+ CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

7150000 تومان

8750000 تومان

26 فروردین تا 3 اردیبهشت

گوانگجو + شنزن 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

6800000 تومان

8700000 تومان

26 فروردین تا 3 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

GRAND ROYAL+ CROWN PLAZA+ GRAND ROYAL درجه هتل
B.B

8500000 تومان

11400000 تومان

26 فروردین تا 8 اردیبهشت

گوانگجو + شنزن + گوانگجو 12 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

8200000 تومان

11300000 تومان

26 فروردین تا 8 اردیبهشت

گوانگجو 12 شب

GRAND ROYAL+ CROWN PLAZA+ GRAND ROYAL درجه هتل
B.B

6800000 تومان

8500000 تومان

28 فروردین تا 5 اردیبهشت

گوانگجو + شنزن + گوانگجو 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

6500000 تومان

8300000 تومان

28 فروردین تا 5 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

CAVAN درجه هتل
B.B

6400000 تومان

7900000 تومان

31 فروردین تا 8 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

6600000 تومان

8500000 تومان

31 فروردین تا 8 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

CAVAN + CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

6800000 تومان

8500000 تومان

2 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت

گوانگجو + شنزن 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

6600000 تومان

8500000 تومان

2 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

CAVAN درجه هتل
B.B

5500000 تومان

6500000 تومان

9 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

VAPERSE HOTEL درجه هتل
B.B

5950000 تومان

7850000 تومان

9 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت

گوانگجو 7 شب

CAVAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7900000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
22 فروردین تا 30 فروردین
توضیحات
گوانگجو 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8300000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
22 فروردین تا 30 فروردین
توضیحات
گوانگجو 7 شب
CAVAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8200000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
23 فروردین تا 31 فروردین
توضیحات
گوانگجو 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8800000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
23 فروردین تا 31 فروردین
توضیحات
گوانگجو 7 شب
GRAND ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8900000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
24 فروردین تا 1 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9500000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
24 فروردین تا 1 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
CAVAN + CROWN PLAZZA + CAVAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11900000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
24 فروردین تا 7 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو + شنزن + گوانگجو 13 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

8700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12200000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
24 فروردین تا 7 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 13 شب
CVAN+ CROWN PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8750000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
26 فروردین تا 3 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو + شنزن 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8700000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
26 فروردین تا 3 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
GRAND ROYAL+ CROWN PLAZA+ GRAND ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11400000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
26 فروردین تا 8 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو + شنزن + گوانگجو 12 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

8200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11300000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
26 فروردین تا 8 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 12 شب
GRAND ROYAL+ CROWN PLAZA+ GRAND ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8500000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
28 فروردین تا 5 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو + شنزن + گوانگجو 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8300000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
28 فروردین تا 5 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
CAVAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7900000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
31 فروردین تا 8 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8500000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
31 فروردین تا 8 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
CAVAN + CROWN PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8500000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
2 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو + شنزن 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8500000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
2 اردیبهشت تا 10 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
CAVAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6500000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
9 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
VAPERSE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7850000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
9 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت
توضیحات
گوانگجو 7 شب
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور نمایشگاه بهاره گوانجو 2018
نوع تور
شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
ویژه فروردین و اردیبهشت 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی ترانسفر نمایشگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
بیزنس
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
* ارسال مبلغ % 50 هزينه تور در زمان ثبت نام الزامي ميباشد . * مسئوليت کنترل پاسپورت مسافر از هر نوع ممنوعيت خروج از کشور و اعتبار به عهده آژانس ثبت نام کننده ميباشد . * پرواز چارتر و غير فابل استرداد و هتل گارانتي ميباشد. در صورت ويزاي فوري 10 روز قبل از پرواز مبلغ 30 دلار به پکيج اضافه ميگردد. مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان خروج - 2 قطعه عکس رنگي 6*4.
کشور مقصد
چین
شهر مقصد
گوانگجو
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
توجه : : ساعت رفت ۲۱:۰۰ و ساعت برگشت 23:00