تور تفلیس گرجستان تابستان ۹۷| قیمت تور تفلیس گرجستان تابستان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ELEGANCE درجه هتل
B.B

2190000 تومان

2490000 تومان

2220000 تومان

1890000 تومان

POLO درجه هتل
B.B

2210000 تومان

2520000 تومان

2130000 تومان

1890000 تومان

NIRVANA درجه هتل
B.B

2290000 تومان

2690000 تومان

2150000 تومان

1890000 تومان

MARSEL PLUS درجه هتل
B.B

2310000 تومان

2720000 تومان

2120000 تومان

1890000 تومان

MARSEL درجه هتل
B.B

2340000 تومان

2780000 تومان

2320000 تومان

1890000 تومان

DIADEMA درجه هتل
B.B

2390000 تومان

2890000 تومان

2220000 تومان

1890000 تومان

DEJAVO درجه هتل
B.B

2450000 تومان

3020000 تومان

2220000 تومان

1890000 تومان

BASILON درجه هتل
B.B

2550000 تومان

3210000 تومان

2220000 تومان

1890000 تومان

KEYNA درجه هتل
B.B

2550000 تومان

3210000 تومان

2220000 تومان

1890000 تومان

BETLEM درجه هتل
B.B

2720000 تومان

3550000 تومان

2390000 تومان

1890000 تومان

PRIMAVERA درجه هتل
B.B

2790000 تومان

3710000 تومان

222000 تومان

1890000 تومان

VILTON درجه هتل
B.B

2850000 تومان

3790000 تومان

2550000 تومان

1890000 تومان

DOLABAURI درجه هتل
B.B

2960000 تومان

3870000 تومان

2220000 تومان

1890000 تومان

WINE PALACE درجه هتل
B.B

3050000 تومان

4200000 تومان

2550000 تومان

1890000 تومان

OLD TBILISI درجه هتل
B.B

3130000 تومان

4370000 تومان

2720000 تومان

1890000 تومان

CITY CENTER درجه هتل
B.B

3210000 تومان

4530000 تومان

2880000 تومان

1890000 تومان

ASTORIA درجه هتل
B.B

3390000 تومان

4700000 تومان

2880000 تومان

1890000 تومان

PREFRENCE درجه هتل
B.B

3460000 تومان

5050000 تومان

3210000 تومان

1890000 تومان

AMBASADORI درجه هتل
B.B

3890000 تومان

5850000 تومان

3210000 تومان

1890000 تومان

HOLIDAY INN درجه هتل
B.B

3950000 تومان

5990000 تومان

3290000 تومان

1890000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل
B.B

4690000 تومان

7490000 تومان

3790000 تومان

1890000 تومان

ELEGANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
POLO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2520000 تومان

کودک با تخت

2130000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NIRVANA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARSEL PLUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2720000 تومان

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARSEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

2320000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIADEMA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DEJAVO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3020000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BASILON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3210000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KEYNA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3210000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BETLEM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PRIMAVERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3710000 تومان

کودک با تخت

222000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOLABAURI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3870000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WINE PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OLD TBILISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4370000 تومان

کودک با تخت

2720000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY CENTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4530000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTORIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4700000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PREFRENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5050000 تومان

کودک با تخت

3210000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMBASADORI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5850000 تومان

کودک با تخت

3210000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

1890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور تفلیس گرجستان تابستان ۹۷| قیمت تور تفلیس گرجستان تابستان 97
مدت اقامت
3 شب و 4 روز | تور تفلیس گرجستان تابستان ۹۷ | تور گرجستان تابستان 97
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷ |تور گرجستان تابستان 97 |رزرو بلیط تورهای تفلیس باتومی تابستان ۹۷
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان افراد مجرد جوانان متخصصان زوج ها
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
* پرداخت 50 درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامي مي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي و غيرقابل استرداد مي باشد . * مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد . * هزينه بيمه بالاي 65 سال به عهده مسافر مي باشد. روزهای حرکت دوشنبه ها و پنجشنبه ها میباشد .
کشور مقصد
گرجستان
شهر مقصد
تفلیس
برنامه سفر
: بلیط رفت و برگشت - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی .

---------------------------------------------------------------------------------

سئو : قیمت تور گرجستان تابستان 97 هتل های تور گرجستان تابستان 97 آفر تور گرجستان 97.

تور گرجستان تابستان 97. گرجستان یکی از زیباترین کشورهای توریستی سراسر جهان است که علاوه بر گردشگران اروپایی، توانسته گردشگران ایرانی را نیز به خود جذب کند.. اما با توجه به آنکه مردم گرجستان پیش از گرویدن به دین مسیحیت، زرتشتی بوده اند، برگزاری جشن نوروز در این کشور با شکوه خاصی انجام می شود.

خدمات تور گرجستان تابستان 97 بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های گرجستان همراه با صبحانه تور گرجستان و تور گرجستان 97 و قیمت تور گرجستان 97 و تور گرجستان فروردین 97 و تور گرجستان تابستان 97 و تور ارزان گرجستان تابستان 97 و قیمت تور گرجستان تابستان 97 و تور تفلیس تابستان 97 و تور تفلیس گرجستان تابستان 97 و ...

تابستان ,تور گرجستان,تور ارزان گرجستان,تور لحظه آخری گرجستان,قیمت تور گرجستان,هتل های گرجستان,قیمت تور گرجستان نوروز.

قیمت تور گرجستان · نرخ تور گرجستان · تور گرجستان نوروز 97 · رزرو تور گرجستان تابستان 97. رزرو تورهای گرجستان 3 شب و 4 روز هتل کروز با زاگرس عید تابستان ۹۷ فروردین 97

خدمات تور گرجستان تابستان 97 بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های گرجستان همراه با صبحانهتور گرجستان و تور گرجستان 97 و قیمت تور گرجستان 97 و تور گرجستان فروردین 97 و تور گرجستان تابستان 97 و تور ارزان گرجستان تابستان 97 و قیمت تور گرجستان تابستان 97 و تور تفلیس تابستان 97 و تور تفلیس گرجستان تابستان 97 و ...

گرجستان,تور گرجستان,آفر تور گرجستان,نرخ ویژه تور گرجستان,تور گرجستان نوروز 97,رزرو تور گرجستان تابستان فروردین ۹۷,آفر تور گرجستان فروردین تابستان 1397,تور گرجستان تابستان فروردین اردیبهشت 97.

تور گرجستان تابستان 97 : نقاط گردشگری گرجستان. تور گرجستان تابستان 97 ، تور گرجستان ، تور ارزان گرجستان ، بلیط چارتر ، بلیط صنعت گردشگری یکی از مهمترین راههای جلب سرمایه در گرجستان است. کوتایسی و زوگدیدی و باتومی و سیغناغی و بورجومی و تفلیس و پوتی و سوخومی و روستاوی ازجمله نقاط گردشگر پذیر این کشور است .

|تور گرجستان-بلیط گرجستان|تور گرجستان تابستان ۹۷|تور گرجستان تابستان ۱۳۹۷|تور تفلیس-بلیط تفلیس|تور باتومی-بلیط باتومی|تورهای تفلیس و باتومی|بلیط تفلیس و باتومی|تور گرجستان تابستان 97|تور گرجستان تابستان 97|تور تفلیس تابستان 97|تور تفلیس تابستان 97|تور باتومی تابستان 97|تور باتومی تابستان 97|تور لحظه آخری گرجستان

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : نوروز ۹۷ | تور گرجستان نوروز 97 georgia تفلیس و باتومی عید نوروز ۹۷

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز | تور گرجستان نوروز 97 | مشاهده پکیج و لیست قیمت گرجستان نوروز ۹۷

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

تفریحات  جزیره بالی

تفریحات جزیره بالی

جاذبه های گردشگری جزیره ی بالی بسیار زیاد و جذاب می باشد. که شامل موزه بالی که یکی از بهترین مجموعه ها از حکاکی های باشکوه ، ظروف سفالی و منسوجاتی خاص است ، و معبد مادر که بزرگترین و مقدس ترین معبد هندو در بالی است . از جاذبه های تفریحی جزیره بالی می توان به پارک فیل ها ، پارک آبی واتر بوم ،قایق سواری در تنداب ، سافاری ، غواصی ، بانجی جامپینگ اشاره نمود . و همچنین ازدیگر جاذبه های طبیعی می توان منطقه اوبد ، سواحل نوزا دوآ ، جنگل میمون ها ، کینتامانی را معرفی کرد .

ادامه مطلب ...