تور گرجستان نوروز 97 | قیمت تور گرجستان نوروز 97 | تور تفلیس نوروز ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
GRAND درجه هتل
B.B

1490000 تومان

1780000 تومان

1420000 تومان

1100000 تومان

ASTERION PALACE درجه هتل
B.B

1720000 تومان

2070000 تومان

1540000 تومان

1280000 تومان

HOTEL RIO درجه هتل
B.B

1790000 تومان

2190000 تومان

1690000 تومان

1280000 تومان

LORD درجه هتل
B.B

1840000 تومان

2310000 تومان

1720000 تومان

1280000 تومان

HOTEL GREMI درجه هتل
B.B

1950000 تومان

2480000 تومان

1790000 تومان

1280000 تومان

SKY GEORGIA درجه هتل
B.B

2070000 تومان

2640000 تومان

1770000 تومان

1280000 تومان

Urban Boutique درجه هتل
B.B

2140000 تومان

2900000 تومان

1940000 تومان

1280000 تومان

ROGALUX درجه هتل
B.B

2190000 تومان

2950000 تومان

1890000 تومان

1280000 تومان

IVERIA INN درجه هتل
B.B

2190000 تومان

2950000 تومان

1890000 تومان

1280000 تومان

CRUISE درجه هتل
B.B

2190000 تومان

2870000 تومان

2010000 تومان

1280000 تومان

TOSCANO درجه هتل
B.B

2250000 تومان

3020000 تومان

1890000 تومان

1280000 تومان

BETLEM درجه هتل
B.B

2250000 تومان

3020000 تومان

1890000 تومان

1280000 تومان

KALASI درجه هتل
B.B

2260000 تومان

3020000 تومان

1920000 تومان

1280000 تومان

DOLABAURI درجه هتل
B.B

3200000 تومان

3180000 تومان

1920000 تومان

1280000 تومان

PRIMAVERA درجه هتل
B.B

2370000 تومان

3200000 تومان

2230000 تومان

1280000 تومان

AMERI PLAZA درجه هتل
B.B

2400000 تومان

3370000 تومان

2120000 تومان

1280000 تومان

WINE PALACE درجه هتل
B.B

2430000 تومان

3480000 تومان

2230000 تومان

1280000 تومان

CRON PLACE درجه هتل
B.B

2480000 تومان

3300000 تومان

2120000 تومان

1280000 تومان

GEORGE DESIGN درجه هتل
B.B

2490000 تومان

3310000 تومان

2360000 تومان

1280000 تومان

ASTORIA TBILISI درجه هتل
B.B

2540000 تومان

3620000 تومان

2120000 تومان

1280000 تومان

CITY CENTER درجه هتل
B.B

2660000 تومان

3890000 تومان

2120000 تومان

1280000 تومان

PREFERENCE درجه هتل
B.B

3710000 تومان

3890000 تومان

2120000 تومان

1280000 تومان

AMBASSADORI درجه هتل
B.B

2890000 تومان

4360000 تومان

1280000 تومان

BILTMORE درجه هتل
B.B

4170000 تومان

6920000 تومان

1280000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1780000 تومان

کودک با تخت

1420000 تومان

کودک بدون تخت

1100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTERION PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2070000 تومان

کودک با تخت

1540000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL RIO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LORD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2310000 تومان

کودک با تخت

1720000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2480000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2640000 تومان

کودک با تخت

1770000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Urban Boutique
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2900000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROGALUX
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRUISE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2870000 تومان

کودک با تخت

2010000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TOSCANO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3020000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BETLEM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3020000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KALASI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3020000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOLABAURI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PRIMAVERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

کودک با تخت

2230000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMERI PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WINE PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3480000 تومان

کودک با تخت

2230000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRON PLACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3300000 تومان

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GEORGE DESIGN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

کودک با تخت

2360000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTORIA TBILISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3620000 تومان

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY CENTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PREFERENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMBASSADORI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4360000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6920000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور گرجستان نوروز 97 | قیمت تور گرجستان نوروز 97 | تور تفلیس نوروز ۹۷
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
5 شب و 6 روز | تور گرجستان نوروز 97 | مشاهده پکیج و لیست قیمت گرجستان نوروز ۹۷
تاریخ اعتبار
نوروز ۹۷ | تور گرجستان نوروز 97 georgia تفلیس و باتومی عید نوروز ۹۷
مناسب برای
زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه نهار گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
* مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد . رفت هاي 28و29 اسفند و 1و2و3و4و5 فروردین 400.00 تومان افزايش نرخ دارد. مدارک لازم: عکس پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار پیشنهاد میشود به دلیل نوسانات نرخ ارز کلیه مبلغ تور تسویه گردد در غیر اینصورت پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ به عهده مسافرین یا آژانس درخواست کننده می باشد . ورود 25 اسفند 300.000 کاهش نرخ دارد . و در تاریخ 6و7و8 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد .
کشور مقصد
گرجستان
شهر مقصد
تفلیس
برنامه سفر
خدمات : : بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر - سیم کارت

گشت شهری با نهار

نرخ فوق با پرواز زاگرس است و با پرواز قشم ایر 100.000 تومان افزایش نرخ دارد .

سئو : تور گرجستان نوروز 97 با هتل های لوکس وTOP (ویژه نوروز 97)(نقد و اقساط). تور گرجستان نوروز 97 · تور گرجستان ارزان و لوکس | هتل های تاپ. تور های گرجستان | تور تفلیس نوروز 97 | تور باتومی زمستان 97 | تور ارزان گرجستان | تور لحظه آخری گرجستان

تور گرجستان نوروز 97. به دلیل قرابت فرهنگی گرجستان با ایران این کشور محبوبیت زیادی در میان ایرانیان دارد. این کشور در ایام نوروز پذیرای مسافران و گردشگران ایرانی است.

تور گرجستان نوروز ۹۷. شما برای خرید تور نوروزی گرجستان وارد این بخش شدید. بهتر است بدانید که آژانسهای مسافرتی بسیاری در ایام نوروز اقدام به برگزاری تور گرجستان در مسیرهایی مانند تور تفلیس و تور باتومی میکنند و همچنین تور ترکیبی تفلیس و باتومی.

تور گرجستان نوروز 97,قیمت تور گرجستان نوروز 97,رزرو تور گرجستان نوروز ۹۷,تور تفلیس نوروز ۹۷,تور باتومی نوروز 97.

نام تور برنامه ریزی شده تور تفلیس گرجستان نوروز ۹۷| قیمت تور تفلیس گرجستان نوروز 97. مدت اقامت 3 شب و 4 روز | تور تفلیس گرجستان نوروز ۹۷ | تور گرجستان نوروز 97. تاریخ اعتبار نوروز ۹۷ |تور گرجستان نوروز 97 |رزرو بلیط تورهای تفلیس باتومی نوروز ۹۷. مناسب برای خانواده همراه با کودکان افراد مجرد جوانان متخصصان زوج

|تور گرجستان-بلیط گرجستان|تور گرجستان نوروز ۹۷|تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷|تور تفلیس-بلیط تفلیس|تور باتومی-بلیط باتومی|تورهای تفلیس و باتومی|بلیط تفلیس و باتومی|تور گرجستان نوروز 97|تور گرجستان بهار 97|تور تفلیس نوروز 97|تور تفلیس بهار 97|تور باتومی نوروز 97|تور باتومی بهار 97|

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : نوروز ۹۷ |تور گرجستان نوروز 97 |رزرو بلیط تورهای تفلیس باتومی نوروز ۹۷

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز | تور تفلیس گرجستان نوروز ۹۷ | تور گرجستان نوروز 97

شروع قیمت از :