تور کوالا + لنکاوی پرواز ماهان

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SAND PIPER درجه هتل
B.B

FAVE HOTEL درجه هتل
B.B

2650000 تومان

3190000 تومان

2590000 تومان

2350000 تومان

ARCANSA درجه هتل
B.B

FAVE HOTEL درجه هتل
B.B

2690000 تومان

3200000 تومان

2650000 تومان

2350000 تومان

METRO HOTEL BUKIT BINGTANG درجه هتل
B.B

FAVE HOTEL درجه هتل
B.B

2750000 تومان

3290000 تومان

2590000 تومان

2390000 تومان

WP HOTEL درجه هتل
B.B

FAVE HOTEL درجه هتل
B.B

2790000 تومان

3390000 تومان

2690000 تومان

2390000 تومان

LEO PACIFIC CITY درجه هتل
B.B

ASEANIA RESORT درجه هتل
B.B

2850000 تومان

3450000 تومان

2750000 تومان

2390000 تومان

GRAND SEASON درجه هتل
B.B

ASEANIA RESORT درجه هتل
B.B

2850000 تومان

3550000 تومان

2790000 تومان

2390000 تومان

OASIAHOTEL درجه هتل
B.B

ASEANIA RESORT درجه هتل
B.B

2850000 تومان

3490000 تومان

2790000 تومان

2390000 تومان

ROYAL CHULAN BINTANG درجه هتل
B.B

CENTURY LANGKASUKA درجه هتل
B.B

2890000 تومان

3590000 تومان

2890000 تومان

2450000 تومان

VERDANT HILL درجه هتل
B.B

CENTURY LANGKASUKA درجه هتل
B.B

2950000 تومان

3690000 تومان

2890000 تومان

2450000 تومان

MELIA درجه هتل
B.B

HOLIDAY VILLLA درجه هتل
B.B

3290000 تومان

4290000 تومان

2890000 تومان

2590000 تومان

SUNWAY PUTRA درجه هتل
B.B

HOLIDAY VILLLA درجه هتل
B.B

3190000 تومان

4190000 تومان

2550000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل
B.B

CENTURY LONGKAWI درجه هتل
B.B

3250000 تومان

4290000 تومان

3090000 تومان

2590000 تومان

PARK ROYAL درجه هتل
B.B

BERJAYA RESORT درجه هتل
B.B

3590000 تومان

4890000 تومان

3190000 تومان

2690000 تومان

DUBLE TREE BY HILTON درجه هتل
B.B

BERJAYA RESORT درجه هتل
B.B

3690000 تومان

5090000 تومان

3190000 تومان

2750000 تومان

INTERCONTINANTAL درجه هتل
B.B

TANJUNG RHU RESORT درجه هتل
B.B

3750000 تومان

4350000 تومان

3290000 تومان

2790000 تومان

THE WESTIN درجه هتل
B.B

MERITUS PELANGI درجه هتل
B.B

4140000 تومان

5950000 تومان

3450000 تومان

2950000 تومان

TRADERS درجه هتل
B.B

WESTIN RESORT درجه هتل
B.B

4290000 تومان

6250000 تومان

2990000 تومان

MAJESTIC درجه هتل
B.B

TANJONG RHU RESORT درجه هتل
B.B

3950000 تومان

5550000 تومان

3490000 تومان

2890000 تومان

SAND PIPER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FAVE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

2350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARCANSA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FAVE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

2350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
METRO HOTEL BUKIT BINGTANG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FAVE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WP HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FAVE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LEO PACIFIC CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASEANIA RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SEASON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASEANIA RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
OASIAHOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASEANIA RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN BINTANG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CENTURY LANGKASUKA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VERDANT HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CENTURY LANGKASUKA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MELIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOLIDAY VILLLA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOLIDAY VILLLA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CENTURY LONGKAWI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PARK ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
BERJAYA RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
BERJAYA RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINANTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
TANJUNG RHU RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4350000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE WESTIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MERITUS PELANGI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5950000 تومان

کودک با تخت

3450000 تومان

کودک بدون تخت

2950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRADERS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
WESTIN RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6250000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAJESTIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
TANJONG RHU RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5550000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالا + لنکاوی پرواز ماهان
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
پاییز 96
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
خدمات : بلیط رفت و برگشت با پرواز ايرآسيا - 3 شب اقامت در کوالا با صبحانه + 3 شب اقامت در لنکاوي با صبحانه -ترانسفر فرودگاهي - بیمه - لیدر فارسی زبان . * پرداخت 50 درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامي مي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي و غيرقابل استرداد مي باشد . * مسئوليت کنترل پاسپورت عهده مسافر و به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد . به دلیل نوسانات دلار قیمت های اعلام شده را با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید.
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور لنکاوی
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
تعداد شب اقامت : ۴ شب کوالالامپور + ۳ شب لنکاوی

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ژانویه 2018

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2790000

مقاله مرتبط

لنکاوی

لنکاوی

لنکاوی بزرگترین جزیره از مجمع الجزایری است که اندکی دور از ساحل در ایالت قدح در شمال خاور دور شبه جزیره مالزی قرار گرفته است. این جزیره د رمیان 99 مجمع الجزایر همچون گوهری میدرخشد. لنکاوی مقصدی برای گذراندن تعطیلات متنوع با امکانات و زیر سازی در سطح جهانی است. این جزیره دارای یک فرودگاه مدرن بین المللی،راههای عالی، تفرجگاههای با شکوه، هتلهای اقتصادی، اقامتگاه های بسیار لوکس و رقابتهای هیجان انگیز گلف میزبان فعالیت های تفریحی می باشد. گردشگرانی که از طریق دریا قصد ورود به این جزیره را دارند، در اسکله شهر بزرگ کوا پیاده می شوند. در جنوب شرقی جزیره خانه های شهرکی، هتلها و مراکز خرید بسیاری واقع شده است. یک مجسمه عقاب بارز و بزرگ در میدان پر رفت و آمد عقاب قرار دارد که از دور به هنگام رسیدن به جزیره قابل مشاهده است. بر طبق فرهنگ مردم محلی، لنکاوی اسمش را از عقاب با هلانگ گرفته است.

ادامه مطلب ...
کوالالامپور

کوالالامپور

مالزی در جوار خط استوا اقلیمی حاره ای دارد.البته اینجا فقط یک فصل دارد.نه بهاری نه پاییزی و نه زمستانی همیشه تابستان با دمایی حدود حداکثر 34 درجه و حداقل 24 درجه با رطوبت نسبی 80 درصد.اما وجود باران های فراوان لطافتی به همراه دارد که این آب و هوا را قابل تحمل میکند .میانگین بارندگی کشور حدود 2500 میلی متر در سال است.در ماه های پرباران (آپریل،می،اکتبر،نوامبرودسامبر)میزان بارندگی حدود 270 میلی متر در ماه است و در ماه های کم باران جون و جولای 104 میلی متر.بین ماههای خرداد تا شهریور فصل خشک نامیده میشود.اختلاف دما بین ماههای خشک و پرباران بین 2 تا 4 درجه سانتی گراد است.

ادامه مطلب ...
اطلاعات درباره ی شهر کوالالامپور

اطلاعات درباره ی شهر کوالالامپور

شهر کوالا لامپور ، مرکز و پایتخت کشور مالزی و یکی از شهر های رو به رشد در آسیای شرقی است . زبان این شهر مالایی می باشد و انتخاب نام کوالالامپور به دلیل نزدیکی این شهر به تلاقی دو رودخانه ی کلانگ و گمباک می باشد .

ادامه مطلب ...
جزایر ایده آل و سواحل طلایی مالزی

جزایر ایده آل و سواحل طلایی مالزی

مالزی سرزمینی با مردم صمیمی و ملتی که شگفتی های طبیعی بسیاری با آنان عطا شده است به شما خوش آمد می گوید .از نظر جغرافیایی مالزی از شمال با تایلند و سنگاپور هم مرز می باشد. و از سوی شمال با ایالتهای صباح و ساراواک خود در مجاورت بروبرونئی قرار گرفته است . مالزی با 4500 کیلومتر خط ساحلی و جزایر و سواحل بسیار زیبای خود جلوه خاصی در آسیا دارد . این کشور با تنگه مالاکا در غرب ، دریای چین جنوبی در شرق و دریای آندمان در شمال غربی ، تعدادی از این گنجینه ها ی طبیعی را در خلیج ها و خور ها ی آرام خود به طرز حیرت آوری دربر دارد . دنیای اعجاب آمیزی از مرجان ها و حیات دریایی در ته آبهای کبود رنگ مالزی در انتظار آن است که کشف شود .

ادامه مطلب ...
پارک های آبی در مالزی

پارک های آبی در مالزی

از میان بخشهای مختلف این مجموعه تفریحی، پارک آبی سان وی لاگون از شهرت بیشتری برخوردار است و این مجموعه را با نام پارک آبی سان وی لاگون می شناسند

ادامه مطلب ...
سرگرمی های بی وقفه مالزی

سرگرمی های بی وقفه مالزی

هیجان و سر گرمی های بی وقفه در ارتفاعات گنتینگ - که معروف به شهر تفریحات است ، پایانی ندارد.. این مکان بر فراز ارتفاعات گنتینگ واقع است و با اتومبیل و تله کابین قابل دسترسی است . در آنجا انتخاب با شماست : پارک سرپوشیدخ - پارک هوای آزاد - استخر سرپوشیده با بارش آب گرم و یا پارک آبی رو باز . میتوانید با نمایشهای شعبده بازی هیجان انگیز و یا اسکیت روی یخ همراه شوید و اوج نشاط را تجربه کنید .

ادامه مطلب ...