تور مالزی کوالالامپور + سنگاپور با پرواز قطری نوروز 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SANDPIPER درجه هتل
B.B

FRANGRANCE درجه هتل
B.B

5550000 تومان

6500000 تومان

4800000 تومان

4250000 تومان

PACIFIC EXPRESS درجه هتل
B.B

QUALITY HOTEL درجه هتل
B.B

5645000 تومان

6595000 تومان

5675000 تومان

5155000 تومان

GRAND SEASON درجه هتل
B.B

QUALITY HOTEL درجه هتل
B.B

5895000 تومان

7050000 تومان

5915000 تومان

5265000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل
B.B

ROYAL AT NEWTON درجه هتل
B.B

5995000 تومان

7230000 تومان

6090000 تومان

5260000 تومان

HOTEL NOVOTEL درجه هتل
B.B

ROYAL AT QUEENS درجه هتل
B.B

6185000 تومان

7585000 تومان

6030000 تومان

5235000 تومان

FURAMA BUKIT درجه هتل
B.B

GRAND CENTRAL درجه هتل
B.B

6215000 تومان

7865000 تومان

6190000 تومان

5595000 تومان

DORSETT KUALA LUMPOR درجه هتل
B.B

COPTHORNE KING'S HOTEL درجه هتل
B.B

6280000 تومان

7760000 تومان

6255000 تومان

5415000 تومان

CORUS HOTEL درجه هتل
B.B

ORCHARD PARADE درجه هتل
B.B

6445000 تومان

8070000 تومان

6415000 تومان

5480000 تومان

PACIFIC REGENCY درجه هتل
B.B

GRAND COPTHORN درجه هتل
B.B

6515000 تومان

8200000 تومان

6470000 تومان

5515000 تومان

CONCORDE HOTEL درجه هتل
B.B

GRAND COPTHORNE درجه هتل
B.B

6515000 تومان

8757000 تومان

6555000 تومان

5545000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل
B.B

SWISSOTEL STAMFORD درجه هتل
B.B

6895000 تومان

9110000 تومان

6810000 تومان

5670000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل
B.B

RENAISSANCE درجه هتل
B.B

6920000 تومان

8965000 تومان

6830000 تومان

5670000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل
B.B

RENAISSANCE درجه هتل
B.B

6920000 تومان

8965000 تومان

6830000 تومان

5670000 تومان

GRAND MILLENIUM درجه هتل
B.B

MANDARIN ORCHARD درجه هتل
B.B

7135000 تومان

9365000 تومان

7025000 تومان

5755000 تومان

DOUBLETREE BY HILTON درجه هتل
B.B

HILTON SINGAPORE درجه هتل
B.B

7180000 تومان

9645000 تومان

7260000 تومان

5775000 تومان

GRAND MILLENIUM درجه هتل
B.B

MANDARIN ORCHARD درجه هتل
B.B

7135000 تومان

9365000 تومان

7025000 تومان

5755000 تومان

SHERATON IMPERIAL درجه هتل
B.B

SHERATON TOWERS درجه هتل
B.B

7215000 تومان

9495000 تومان

7085000 تومان

5690000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل
B.B

FAIRMONT SINGAPORE درجه هتل
B.B

7370000 تومان

9810000 تومان

7235000 تومان

5850000 تومان

DOUBLETREE BY HILTON درجه هتل
B.B

HILTON SINGAPORE درجه هتل
B.B

7180000 تومان

9645000 تومان

7260000 تومان

5775000 تومان

SHERATON IMPERIAL درجه هتل
B.B

SHERATON TOWERS درجه هتل
B.B

7215000 تومان

9495000 تومان

7085000 تومان

5690000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل
B.B

FAIRMONT SINGAPORE درجه هتل
B.B

7370000 تومان

9810000 تومان

7235000 تومان

5850000 تومان

SANDPIPER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FRANGRANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6500000 تومان

کودک با تخت

4800000 تومان

کودک بدون تخت

4250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC EXPRESS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
QUALITY HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6595000 تومان

کودک با تخت

5675000 تومان

کودک بدون تخت

5155000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SEASON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
QUALITY HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

کودک با تخت

5915000 تومان

کودک بدون تخت

5265000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ROYAL AT NEWTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7230000 تومان

کودک با تخت

6090000 تومان

کودک بدون تخت

5260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL NOVOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ROYAL AT QUEENS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7585000 تومان

کودک با تخت

6030000 تومان

کودک بدون تخت

5235000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FURAMA BUKIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GRAND CENTRAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7865000 تومان

کودک با تخت

6190000 تومان

کودک بدون تخت

5595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DORSETT KUALA LUMPOR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
COPTHORNE KING'S HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7760000 تومان

کودک با تخت

6255000 تومان

کودک بدون تخت

5415000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORUS HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ORCHARD PARADE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8070000 تومان

کودک با تخت

6415000 تومان

کودک بدون تخت

5480000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GRAND COPTHORN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8200000 تومان

کودک با تخت

6470000 تومان

کودک بدون تخت

5515000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GRAND COPTHORNE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8757000 تومان

کودک با تخت

6555000 تومان

کودک بدون تخت

5545000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SWISSOTEL STAMFORD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9110000 تومان

کودک با تخت

6810000 تومان

کودک بدون تخت

5670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RENAISSANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8965000 تومان

کودک با تخت

6830000 تومان

کودک بدون تخت

5670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RENAISSANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8965000 تومان

کودک با تخت

6830000 تومان

کودک بدون تخت

5670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILLENIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MANDARIN ORCHARD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9365000 تومان

کودک با تخت

7025000 تومان

کودک بدون تخت

5755000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLETREE BY HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HILTON SINGAPORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9645000 تومان

کودک با تخت

7260000 تومان

کودک بدون تخت

5775000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILLENIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MANDARIN ORCHARD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9365000 تومان

کودک با تخت

7025000 تومان

کودک بدون تخت

5755000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON IMPERIAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SHERATON TOWERS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9495000 تومان

کودک با تخت

7085000 تومان

کودک بدون تخت

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FAIRMONT SINGAPORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9810000 تومان

کودک با تخت

7235000 تومان

کودک بدون تخت

5850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLETREE BY HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HILTON SINGAPORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9645000 تومان

کودک با تخت

7260000 تومان

کودک بدون تخت

5775000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON IMPERIAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SHERATON TOWERS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9495000 تومان

کودک با تخت

7085000 تومان

کودک بدون تخت

5690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FAIRMONT SINGAPORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9810000 تومان

کودک با تخت

7235000 تومان

کودک بدون تخت

5850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور مالزی کوالالامپور + سنگاپور با پرواز قطری نوروز 97
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
7 شب و 8 روز | تور مالزی نوروز 97 | تور مالزی با پرواز قطر ایرویز نوروز ۹۷
تاریخ اعتبار
نوروز ۹۷ | تور مالزی - سنگاپور با پرواز قطر نوروز 97 | قیمت تور مالزی
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
ارسال 60% مبلغ تور الزامي ميباشد مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار(حداقل 7 ماه)و ممنوعيت خروج به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر ميباشد. توضيحات : پرواز چارتري ميباشد ورود کوالا و خروج از سنگاپور
شروع قیمت ها از
5550000
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور
برنامه سفر
خدمات : پرواز قطر رفت کوالالامپور و برگشت از سنگاپور

ترانسفر - لیدر - گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری بدون ناهار در سنگاپور + ویزا + بیمه + سیم کارت سئو : بلیط و رفت و برگشت با پرواز قطری. راهنمای فارسی زبان. گشت نیم روزه شهری. سیم کارت. تور 7 شب مالزی سنگاپور نوروز 97. 74 شب کوالالامپور ---> 3 شب سنگاپور. تور 7 شب مالزی سنگاپور نوروز 97. گشت شهر. ترانسفر فر... صبحانه. اقامت در هتل... از تاریخ ۱ فروردين ۱۳۹۷ تا ۱ فروردين ۱۳۹۷

کوالالامپور پایتخت زیبای کشور گرمسیری مالزی یکی از قطب های اصلی گردشگری این کشور است که شما می توانید در این شهر طیف بسیار متنوعی از جاذبه های گردشگری و تفریحی را بازدید نمایید.در تور مالزی با پرواز قطر ایرویز این مجال را خواهید یافت که معابد زیبا، مراکز خرید خوب، شهر بازی و پارک آبی و...

خدمات تور: پرواز قطر-اقامت ۷شب و ۸ روز در هتل همراه با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی- گشت شهری همراه با ناهار-سیم کارت- لیدر فارسی زبان توضیحات: پرواز وهتل چارتر وغیر.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : نوروز ۹۷

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : تا پایان دی ماه

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

شروع قیمت از : ,1975000تومان

مقاله مرتبط

اطلاعات درباره ی شهر کوالالامپور

اطلاعات درباره ی شهر کوالالامپور

شهر کوالا لامپور ، مرکز و پایتخت کشور مالزی و یکی از شهر های رو به رشد در آسیای شرقی است . زبان این شهر مالایی می باشد و انتخاب نام کوالالامپور به دلیل نزدیکی این شهر به تلاقی دو رودخانه ی کلانگ و گمباک می باشد .

ادامه مطلب ...
جاذبه های گردشگری سنگاپور

جاذبه های گردشگری سنگاپور

سنگاپور سرزمین گلهای رنگارنگ و خوش نقش است .به همین دلیل به (کشور گل ارکیده )شهرت یافته است .پایتخت این کشور سنگاپور است با خیابان های تمیز و زیبا ،پارک های متنوع ،دیدنی و سرسبز ،گل ها و گیاهان زیبای استوائی ،ساختمان ها و فروشگاه های مدرن که عنوان تمیز ترین شهر دنیا را از آن خود کرده است .

ادامه مطلب ...