تور صربستان تابستان 97 | تور صربستان تابستان ۹۷ | تور بلگراد پرواز ماهان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ROYAL INN درجه هتل
B.B

2750000 تومان

3260000 تومان

2690000 تومان

1990000 تومان

۳شب

ROYAL INN درجه هتل
B.B

2930000 تومان

3610000 تومان

2860000 تومان

1990000 تومان

۴شب

ROYAL INN درجه هتل
B.B

3590000 تومان

4780000 تومان

3470000 تومان

2090000 تومان

۷شب

STERLING HOTEL درجه هتل
B.B

2920000 تومان

3510000 تومان

2620000 تومان

1990000 تومان

۳شب

STERLING HOTEL درجه هتل
B.B

3170000 تومان

3950000 تومان

2760000 تومان

1990000 تومان

۴شب

STERLING HOTEL درجه هتل
B.B

4010000 تومان

5380000 تومان

3300000 تومان

2090000 تومان

۷شب

BELGRAD CITY درجه هتل
B.B

3000000 تومان

3640000 تومان

2870000 تومان

1990000 تومان

۳شب

BELGRAD CITY درجه هتل
B.B

3270000 تومان

4120000 تومان

3100000 تومان

1990000 تومان

۴شب

BELGRAD CITY درجه هتل
B.B

4190000 تومان

5680000 تومان

3890000 تومان

2090000 تومان

۷شب

ZIRA درجه هتل
B.B

3130000 تومان

3770000 تومان

2870000 تومان

1990000 تومان

۳شب

ZIRA درجه هتل
B.B

3440000 تومان

4290000 تومان

3100000 تومان

1990000 تومان

۴شب

ZIRA درجه هتل
B.B

4490000 تومان

5970000 تومان

3890000 تومان

2090000 تومان

۷شب

MERCURE درجه هتل
B.B

3180000 تومان

3890000 تومان

2750000 تومان

1990000 تومان

۳شب

MERCURE درجه هتل
B.B

3510000 تومان

4460000 تومان

2930000 تومان

1990000 تومان

۴شب

MERCURE درجه هتل
B.B

4600000 تومان

6270000 تومان

3590000 تومان

2090000 تومان

۷شب

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

3300000 تومان

4280000 تومان

3130000 تومان

1990000 تومان

۳شب

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

3680000 تومان

4970000 تومان

3440000 تومان

1990000 تومان

۴شب

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

4900000 تومان

7160000 تومان

4490000 تومان

2090000 تومان

۷شب

METROPOL PALACE درجه هتل
B.B

3490000 تومان

4530000 تومان

0 تومان

1990000 تومان

۳شب

METROPOL PALACE درجه هتل
B.B

3920000 تومان

5310000 تومان

0 تومان

1990000 تومان

۴شب

METROPOL PALACE درجه هتل
B.B

5320000 تومان

7760000 تومان

0 تومان

2090000 تومان

۷شب

MOSKVA درجه هتل
B.B

3640000 تومان

5270000 تومان

3260000 تومان

1990000 تومان

۳شب

MOSKVA درجه هتل
B.B

4120000 تومان

6290000 تومان

3610000 تومان

1990000 تومان

4شب

MOSKVA درجه هتل
B.B

5680000 تومان

9480000 تومان

4780000 تومان

2090000 تومان

۷شب

METROPOL PALACE DELUX ROOM درجه هتل
B.B

3660000 تومان

4530000 تومان

3660000 تومان

1990000 تومان

۳شب

METROPOL PALACE DELUX ROOM درجه هتل
B.B

4160000 تومان

5310000 تومان

4160000 تومان

1990000 تومان

4شب

METROPOL PALACE DELUX ROOM درجه هتل
B.B

5740000 تومان

7760000 تومان

5740000 تومان

2090000 تومان

۷شب

HILTON BELGRADE درجه هتل
B.B

3770000 تومان

5040000 تومان

3390000 تومان

1990000 تومان

۳شب

HILTON BELGRADE درجه هتل
B.B

4290000 تومان

5990000 تومان

3780000 تومان

1990000 تومان

4شب

HILTON BELGRADE درجه هتل
B.B

5970000 تومان

8950000 تومان

5080000 تومان

2090000 تومان

۷شب

SAINT TEN درجه هتل
B.B

3820000 تومان

5420000 تومان

3340000 تومان

1990000 تومان

۳شب

SAINT TEN درجه هتل
B.B

4360000 تومان

6500000 تومان

3700000 تومان

1990000 تومان

4شب

SAINT TEN درجه هتل
B.B

6090000 تومان

9840000 تومان

4870000 تومان

2090000 تومان

۷شب

ROYAL INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3260000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
ROYAL INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3610000 تومان

کودک با تخت

2860000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
ROYAL INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4780000 تومان

کودک با تخت

3470000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
STERLING HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3510000 تومان

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
STERLING HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3950000 تومان

کودک با تخت

2760000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
STERLING HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5380000 تومان

کودک با تخت

3300000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
BELGRAD CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3640000 تومان

کودک با تخت

2870000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
BELGRAD CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4120000 تومان

کودک با تخت

3100000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
BELGRAD CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5680000 تومان

کودک با تخت

3890000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
ZIRA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2870000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
ZIRA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

3100000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
ZIRA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5970000 تومان

کودک با تخت

3890000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4460000 تومان

کودک با تخت

2930000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6270000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
CROWN PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4280000 تومان

کودک با تخت

3130000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
CROWN PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4970000 تومان

کودک با تخت

3440000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
CROWN PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7160000 تومان

کودک با تخت

4490000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
METROPOL PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4530000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
METROPOL PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5310000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
METROPOL PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7760000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
MOSKVA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5270000 تومان

کودک با تخت

3260000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
MOSKVA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

3610000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
MOSKVA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9480000 تومان

کودک با تخت

4780000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
METROPOL PALACE DELUX ROOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4530000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
METROPOL PALACE DELUX ROOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5310000 تومان

کودک با تخت

4160000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
METROPOL PALACE DELUX ROOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7760000 تومان

کودک با تخت

5740000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
HILTON BELGRADE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5040000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
HILTON BELGRADE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

3780000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
HILTON BELGRADE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8950000 تومان

کودک با تخت

5080000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
SAINT TEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5420000 تومان

کودک با تخت

3340000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
SAINT TEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6500000 تومان

کودک با تخت

3700000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
SAINT TEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9840000 تومان

کودک با تخت

4870000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور صربستان تابستان 97 | تور صربستان تابستان ۹۷ | تور بلگراد پرواز ماهان 97
نوع تور
شهر و خرید
روزهای رفت
پنجشنبه
مدت اقامت
4 شب و 5 روز | تور صربستان بلگراد تابستان ۹۷ | تور صربستان ارزان تابستان 97
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷ | تور صربستان تابستان 97 | تور صربستان تابستان ۹۷
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با 7 ماه اغتبار - 2 قطعه عکس تمام رخ 3*4 پشت زمینه سفید حداقل 2 ماه اخیر - مشخصات فردی - کپی شناسنامه صفحه اول و دوم - گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی (سمت + زمینه فعالیت + حقوق دریافتی ) - گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی - به علت چارتر بودن پرواز و هتل امکان تغییر تاریخ وجود ندارد و در صورت NO SHOW شدن پرواز کل مبلغ غیر قابل استرداد میباشد . در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری آژانس هیچگونه مسئولیتی در خصوص روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت +هتل + بلیط عینا دریافت می گردد . مبلغ 50 درصد از مبلغ تور هنگام ارسال درخواست الزامی میباشد . علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 55 سال ، 60000 تومان مازاد دریافت خواهد شد . نوع پرواز : قشم ایر
کشور مقصد
صربستان
شهر مقصد
بلگراد
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
سئو : تور بلگراد سفر به پایتخت و بزرگ‌ترین شهر در کشور صربستان است . نام بلگراد به معنی شهر سفید می‌باشد. این شهر که در حد فاصل رودخانه‌های دانوب و رود ساوا قرار گرفته که با احتساب محدوده حومه شهر جمعیت آن به بیش از دو میلیون می‌رسد و از این‌رو بلگراد یکی از بزرگترین شهرهای جنوب غرب اروپاست. بلگراد در سال ۱۵۲۱ بدست نیروهای عثمانی اشغال و از آن تاریخ تا سال ۱۸۴۱ ضمیمه آن امپراتوری بود. در این سال بلگراد در خلال نبردهای عثمانی و اتریش از ممالک عثمانی جدا شد و به امپراتوری اتریش-مجارستان پیوست. پس از فروپاشی امپراتوری اخیر در سال ۱۹۱۸ تا ۲۰۰۳ بلگراد پایتخت یوگسلاوی بود.بلگراد شامل بلگراد قدیم و بلگراد جدید ( سال ۱۹۴۹ ) می باشد.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تابستان 97 | تور صربستان + بلگراد تابستان ۹۷ | مجری مستقیم تور صربستان

مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز |تور صربستان ارزان تابستان 97 |تور صربستان تابستان 97

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

مقاله مرتبط

زیباترین شهر صربستان نووی ساد کجاست ؟

زیباترین شهر صربستان نووی ساد کجاست ؟

نووی ساد یکی از زیباترین شهرهای کشور صربستان است. این شهر زیبا که در منطقه ی وویوودینا قرار گرفته، پس از بلگراد دومین شهر بزرگ صربستان محسوب می شود. تاریخ بنای شهر نووی ساد به سال 1964 میلادی بازمی گردد. در آن زمان تاجران صربی با توجه به موقعیت تجاری مناسبی که در این مکان وجود داشت، تصمیم گرفتند آن را به یک مرکز تجاری تبدیل کنند. این شهر بخش زیادی از زیبایی اش را مرهون کوههایFruška Gora و رود دانوب است که در نزدیکی آن واقع شده اند. [(img)|1024425516141001B]

ادامه مطلب ...
غذا در تور صربستان | تور بلگراد | تور صربستان

غذا در تور صربستان | تور بلگراد | تور صربستان

تست کردن غذاها و نوشیدنی های کشورهای مختلف، یکی از هیجان انگیزترین و جذاب ترین بخش های سفرهای خارجی محسوب می شود. غذا جز لاینفکی از فرهنگ و سنن یک کشور است و می تواند شما را با عادات مردم محلی بیشتر آشنا سازد. مزه ها و طعم های ماندگاری که از تجربه ی خوردن غذاهای دیگر کشورها به انسان دست می دهد، بسیار لذت بخش و دوست داشتنی است. [(img)|1024423029242001B]

ادامه مطلب ...
آشنایی با سوغاتی های صربستان | تور صربستان

آشنایی با سوغاتی های صربستان | تور صربستان

صربستان از جمله کشورهای زیبا با مناظر طبیعی بکر و شگفت انگیز فراوان است. این کشور اروپایی جنگل های انبوه و سرسبز، دریاچه های کوهستانی روح نواز، غارهای سنگی هیجان برانگیز، علفزارهای بسیار زیبا و چشمه های آبگرم دلپذیری را در خود دارد. کشور صربستان یک مقصد بسیار عالی برای علاقه مندان به طبیعت و گردش در اروپا محسوب می شود. از زمانی که سفر به صربستان برای مردم کشورمان بدون نیاز به اخذ ویزا انجام می گیرد، اقبال عمومی به تورهای صربستان بیشتر شده است.علت اصلی این را می توان کاهش هزینه سفر دانست. [(img)|1024429042342001B]

ادامه مطلب ...