تور صربستان بلگراد تابستان 97 | قیمت تور صربستان بدون ویزا تابستان ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
HOTEL SRBIJA درجه هتل
B.B

4390000 تومان

4690000 تومان

4050000 تومان

3050000 تومان

3شب

HOTEL SRBIJA درجه هتل
B.B

4790000 تومان

5160000 تومان

4150000 تومان

3060000 تومان

4شب

HOTEL SRBIJA درجه هتل
B.B

5790000 تومان

6990000 تومان

4590000 تومان

3190000 تومان

۷شب

HOTEL ROYAL درجه هتل
B.B

4690000 تومان

5490000 تومان

3990000 تومان

3090000 تومان

۳شب

HOTEL ROYAL درجه هتل
B.B

4950000 تومان

5950000 تومان

3990000 تومان

3150000 تومان

۴شب

HOTEL ROYAL درجه هتل
B.B

5980000 تومان

7750000 تومان

4350000 تومان

3350000 تومان

۷شب

HOTEL CONSTANTINE درجه هتل
B.B

4790000 تومان

5880000 تومان

0 تومان

3090000 تومان

۳شب

HOTEL CONSTANTINE درجه هتل
B.B

5150000 تومان

6880000 تومان

0 تومان

3150000 تومان

۴شب

HOTEL CONSTANTINE درجه هتل
B.B

6720000 تومان

8990000 تومان

0 تومان

3390000 تومان

۷شب

HOTEL PALACE درجه هتل
B.B

4790000 تومان

5380000 تومان

4250000 تومان

3100000 تومان

3شب

HOTEL PALACE درجه هتل
B.B

5190000 تومان

5970000 تومان

4450000 تومان

3350000 تومان

۴شب

HOTEL PALACE درجه هتل
B.B

6590000 تومان

7840000 تومان

5050000 تومان

3500000 تومان

7شب

HOTEL ZIRA درجه هتل
B.B

4890000 تومان

5880000 تومان

4590000 تومان

3190000 تومان

۳شب

HOTEL ZIRA درجه هتل
B.B

5250000 تومان

6670000 تومان

4790000 تومان

3250000 تومان

۴شب

HOTEL ZIRA درجه هتل
B.B

6850000 تومان

8950000 تومان

6060000 تومان

3450000 تومان

۷شب

HOTEL NEVESKI درجه هتل
B.B

4790000 تومان

5890000 تومان

4580000 تومان

3250000 تومان

۴شب

HOTEL NEVESKI درجه هتل
B.B

6550000 تومان

9050000 تومان

5950000 تومان

3390000 تومان

7شب

HYATTREGENCY درجه هتل
B.B

5180000 تومان

6980000 تومان

4650000 تومان

3790000 تومان

۳شب

HYATTREGENCY درجه هتل
B.B

5690000 تومان

8190000 تومان

4950000 تومان

3890000 تومان

۴شب

HYATTREGENCY درجه هتل
B.B

7290000 تومان

11690000 تومان

5150000 تومان

4050000 تومان

۷شب

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

4050000 تومان

کودک بدون تخت

3050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5160000 تومان

کودک با تخت

4150000 تومان

کودک بدون تخت

3060000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

کودک با تخت

4590000 تومان

کودک بدون تخت

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

3090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5950000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7750000 تومان

کودک با تخت

4350000 تومان

کودک بدون تخت

3350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5880000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6880000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5380000 تومان

کودک با تخت

4250000 تومان

کودک بدون تخت

3100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5970000 تومان

کودک با تخت

4450000 تومان

کودک بدون تخت

3350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7840000 تومان

کودک با تخت

5050000 تومان

کودک بدون تخت

3500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5880000 تومان

کودک با تخت

4590000 تومان

کودک بدون تخت

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6670000 تومان

کودک با تخت

4790000 تومان

کودک بدون تخت

3250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8950000 تومان

کودک با تخت

6060000 تومان

کودک بدون تخت

3450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5890000 تومان

کودک با تخت

4580000 تومان

کودک بدون تخت

3250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9050000 تومان

کودک با تخت

5950000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6980000 تومان

کودک با تخت

4650000 تومان

کودک بدون تخت

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۳شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

کودک با تخت

4950000 تومان

کودک بدون تخت

3890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۴شب
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11690000 تومان

کودک با تخت

5150000 تومان

کودک بدون تخت

4050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
۷شب
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور صربستان بلگراد تابستان 97 | قیمت تور صربستان بدون ویزا تابستان ۹۷
نوع تور
شهر و خرید
روزهای برگشت
دوشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه
مدت اقامت
4 شب و 5 روز |تور صربستان ارزان تابستان 97 |تور صربستان تابستان 97
تاریخ اعتبار
تابستان 97 | تور صربستان + بلگراد تابستان ۹۷ | مجری مستقیم تور صربستان
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها جوانان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
خدمات : بليط رفت و برگشت + 4 شب اقامت +صبحانه + بيمه + گشت نيمروزه شهري + راهنما . * علاوه برهزينه بيمه مسافرتي محاسبه شده در پکيج براي مسافرين بالاي 55 سال مبلغ 60.000 تومان مازاد دريافت خواهد شد. * پرداخت 50 درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامي مي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي و غيرقابل استرداد مي باشد . * مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد . * شرايط کنسلي : پس از صدور ويزا هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد. مزيت سفر : * قيمت هاي ويژه -* هتل ها در مرکز شهر ( هتل حيات ريجنسي و کرون پلاز در مرکز بلگراد و مقابل بزرگترين مرکز خريد يوشچه مال واقع شده است .-* اتوبوس VIP-* انواع گشتهاي متنوع-* 1 گشت رايگان نيمروزه (تورهاي اختياري قابل اجرا مي باشد.)-* بيمه مسافرتي با سقف 30000 يورو
کشور مقصد
صربستان
شهر مقصد
بلگراد
خط هوایی
Qeshm Airlines
برنامه سفر
گشت شهری شامل : : گشت کامل شهری بلگراد با ناهار در کنار دریاچه

بازدید از : دروازه بلگراد + استادیوم بلگراد + میدان قلعه و سنگ + میدان SLAVIA + کلیسای AZIZ SAVA + چشمه SOKULLUMEJMET + موزه نظامی + دروازه استابول + مجسمه قهرمان بلگراد و ...

نرخ کودک بدون تخت 1660000 و نرخ کودک زیر 2 سال 390000 و نت می باشد . سئو : سفرنامه صربستان: بلگراد و خاطرات یوگسلاوی. صربستان. قانون لغو ویزای صربستان از سه روز دیگه یعنی شنبه ۱۱ شهریور ۹۶ اجرایی میشه و میتونیم بدون ویزا به مدت حداکثر ۳۰ روز در یک بازه زمانی یک ساله بریم تور شهر گردی بلگراد و جالب ترین قسمتش دیدن تنها مسجد شهر بود.

سفر به صربستان بدون ویزا|تور لحظه آخری,تور ارزان ,تور تابستان 97 ...

سفرنامه صربستان: بلگراد ، تور صربستان, بهترین تور صربستان با قیمت ارزان و نرخ مناسب ...

گلبرگ سیر مجری مستقیم تور صربستان،تور بلگراد،تور مونته نگرو،تور ارزان صربستان،تور لحظه آخری صربستان،قیمت تور صربستان،تور صربستان کرواسی،تور اروپا،تور صربستان چند ؟

تور ارزان صربستان تور لحظه آخری صربستان قیمت تور صربستان تور صربستان قیمت تور صربستان از تهران مشهد شیراز صربستان تور نوروز صربستان تور صربستان قیمت تور صربستان.

تور ارزان صربستان تور صربستان ارزان قیمت قیمت تور صربستان رزرو هتل در صربستان ⭐ ✈ بلیط ارزان صربستان ⭐ ارزان ترین تور صربستان.

فروش ویژه تورهای صربستان لحظه آخری زمستان 97 برای اطلاع از قیمت تورهای صربستان 97 با بهترین امکانات خدمات و هتل های تور صربستان برای عید ارزان بهمراه بازدید از بهترین جاهای دیدنی صربستان بلگراد کافیست تورهای نوروزی صربستان را در گلبرگ سیر مجری رسمی تور صربستان ببینید.

بلگراد پروسه ی اخذ ویزا، تور صربستان ،دیدنی های بلگراد ، راهنمای سفر به بلگراد ، راهنمای سفر به صربستان ، سفر بدون ویزا به اروپا ، سفر بدون ویزا

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷ | تور صربستان تابستان 97 | تور صربستان تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز | تور صربستان بلگراد تابستان ۹۷ | تور صربستان ارزان تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

زیباترین شهر صربستان نووی ساد کجاست ؟

زیباترین شهر صربستان نووی ساد کجاست ؟

نووی ساد یکی از زیباترین شهرهای کشور صربستان است. این شهر زیبا که در منطقه ی وویوودینا قرار گرفته، پس از بلگراد دومین شهر بزرگ صربستان محسوب می شود. تاریخ بنای شهر نووی ساد به سال 1964 میلادی بازمی گردد. در آن زمان تاجران صربی با توجه به موقعیت تجاری مناسبی که در این مکان وجود داشت، تصمیم گرفتند آن را به یک مرکز تجاری تبدیل کنند. این شهر بخش زیادی از زیبایی اش را مرهون کوههایFruška Gora و رود دانوب است که در نزدیکی آن واقع شده اند. [(img)|1024425516141001B]

ادامه مطلب ...
غذا در تور صربستان | تور بلگراد | تور صربستان

غذا در تور صربستان | تور بلگراد | تور صربستان

تست کردن غذاها و نوشیدنی های کشورهای مختلف، یکی از هیجان انگیزترین و جذاب ترین بخش های سفرهای خارجی محسوب می شود. غذا جز لاینفکی از فرهنگ و سنن یک کشور است و می تواند شما را با عادات مردم محلی بیشتر آشنا سازد. مزه ها و طعم های ماندگاری که از تجربه ی خوردن غذاهای دیگر کشورها به انسان دست می دهد، بسیار لذت بخش و دوست داشتنی است. [(img)|1024423029242001B]

ادامه مطلب ...
آشنایی با سوغاتی های صربستان | تور صربستان

آشنایی با سوغاتی های صربستان | تور صربستان

صربستان از جمله کشورهای زیبا با مناظر طبیعی بکر و شگفت انگیز فراوان است. این کشور اروپایی جنگل های انبوه و سرسبز، دریاچه های کوهستانی روح نواز، غارهای سنگی هیجان برانگیز، علفزارهای بسیار زیبا و چشمه های آبگرم دلپذیری را در خود دارد. کشور صربستان یک مقصد بسیار عالی برای علاقه مندان به طبیعت و گردش در اروپا محسوب می شود. از زمانی که سفر به صربستان برای مردم کشورمان بدون نیاز به اخذ ویزا انجام می گیرد، اقبال عمومی به تورهای صربستان بیشتر شده است.علت اصلی این را می توان کاهش هزینه سفر دانست. [(img)|1024429042342001B]

ادامه مطلب ...