تور روسیه قشم ایر تابستان 97 | تور روسیه قشم ایر تابستان ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
HOTEL COSMOS درجه هتل
B.B

HOTEL MATISOV درجه هتل
B.B

5750000 تومان

7020000 تومان

4750000 تومان

4280000 تومان

HOTEL PROTON درجه هتل
B.B

HOTEL DOCKLANDS درجه هتل
B.B

6050000 تومان

7660000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL MOSCOW HOLIDAYE درجه هتل
B.B

SAINT PETERSBURG درجه هتل
B.B

6100000 تومان

7890000 تومان

5080000 تومان

4630000 تومان

HOTEL PROTON درجه هتل
B.B

HOLIDAY INN EXPRESS درجه هتل
B.B

6380000 تومان

8490000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL RENAISSANCE MONARCH درجه هتل
B.B

HOTEL DOCKLANDS درجه هتل
B.B

6250000 تومان

8000000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL PRESIDENT درجه هتل
B.B

HOTEL MOSKVA درجه هتل
B.B

6450000 تومان

8340000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL PROTON درجه هتل
B.B

PARK INN PRIBALTIAKAYA درجه هتل
B.B

6560000 تومان

8490000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL KORTSON درجه هتل
B.B

PARK INN PRIBALTIAKAYA درجه هتل
B.B

6650000 تومان

8650000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

AZELMUT SMOLENSKAYA درجه هتل
B.B

PARK INN PRIBALTIAKAYA درجه هتل
B.B

6680000 تومان

8360000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL PRESIDENT درجه هتل
B.B

PARK INN PRIBALTIAKAYA درجه هتل
B.B

6840000 تومان

8900000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL PRESIDENT درجه هتل
B.B

AZLMUT ST.PETERSBURG درجه هتل
B.B

6840000 تومان

8870000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

COURTYARD PAVELETSKY درجه هتل
B.B

COURTYARD VASILIEVSKY درجه هتل
B.B

7130000 تومان

9160000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL PRESIDENT درجه هتل
B.B

HOLIDAY INN MOSKOVSKIE درجه هتل
B.B

7170000 تومان

9480000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HILTON GRAND INN KRASNOSELSKAYA درجه هتل
B.B

MARCO POLO SPB درجه هتل
B.B

7220000 تومان

9750000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HILTON GRAND INN MOSCOW KRASNOSELSKAYA درجه هتل
B.B

COURTYARD BY MARRIOTT درجه هتل
B.B

7500000 تومان

10200000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HILTON GRAND INN MOSCOW KRASNOSELSKAYA درجه هتل
B.B

ORGINAL SOKOS OLYMPIA درجه هتل
B.B

7850000 تومان

10840000 تومان

5100000 تومان

4650000 تومان

HOTEL HYATT REGENCY درجه هتل
B.B

GRAND EMERALD درجه هتل
B.B

8600000 تومان

11750000 تومان

5270000 تومان

4800000 تومان

HOTEL HYATT REGENCY درجه هتل
B.B

RADISSON ROYAL SPB درجه هتل
B.B

9240000 تومان

13650000 تومان

5270000 تومان

4800000 تومان

HOTEL COSMOS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOTEL MATISOV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7020000 تومان

کودک با تخت

4750000 تومان

کودک بدون تخت

4280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PROTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOTEL DOCKLANDS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7660000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL MOSCOW HOLIDAYE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SAINT PETERSBURG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

کودک با تخت

5080000 تومان

کودک بدون تخت

4630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PROTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOLIDAY INN EXPRESS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL RENAISSANCE MONARCH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOTEL DOCKLANDS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8000000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PRESIDENT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOTEL MOSKVA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PROTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PARK INN PRIBALTIAKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL KORTSON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PARK INN PRIBALTIAKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8650000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AZELMUT SMOLENSKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PARK INN PRIBALTIAKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8360000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PRESIDENT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PARK INN PRIBALTIAKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8900000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PRESIDENT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
AZLMUT ST.PETERSBURG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8870000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COURTYARD PAVELETSKY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
COURTYARD VASILIEVSKY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9160000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PRESIDENT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOLIDAY INN MOSKOVSKIE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9480000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON GRAND INN KRASNOSELSKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MARCO POLO SPB
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9750000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON GRAND INN MOSCOW KRASNOSELSKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
COURTYARD BY MARRIOTT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10200000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON GRAND INN MOSCOW KRASNOSELSKAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ORGINAL SOKOS OLYMPIA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10840000 تومان

کودک با تخت

5100000 تومان

کودک بدون تخت

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL HYATT REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GRAND EMERALD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11750000 تومان

کودک با تخت

5270000 تومان

کودک بدون تخت

4800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL HYATT REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RADISSON ROYAL SPB
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

9240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13650000 تومان

کودک با تخت

5270000 تومان

کودک بدون تخت

4800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور روسیه قشم ایر تابستان 97 | تور روسیه قشم ایر تابستان ۹۷
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید
روزهای رفت
چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ | پرواز رفت به سنت پترزبورگ برگشت از مسکو با هواپیمایی قشم ایر ایر
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷ | تور روسیه با پرواز قشم ایر مسکو سنت پترزبورگ قیمت تور روسیه با پرواز قشم ایر قیمت تور مسکو قیمت تور سنت پترزبورگ تور روسیه با پرواز قشم ایر.
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه نهار بیمه مسافرتی گرفتن ویزا سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
روسیه
شهر مقصد
مسکو سنت پترزبورگ
خط هوایی
Qeshm Airlines
برنامه سفر
مدارک لازم : : - 2 قطعه عکس تمام رخ 4×3 رنگی زمینه سفید

- اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

- مشخصات مسافر (شغل، آدرس محل کار، آدرس منزل، با ذکر شماره تلفن)

- طبق ضوابط جدید سفارت، کلیه مسافرین متقاضی باید دارای پاسپورت جداگانه باشند و به هیچ عنوان به شخص همراه ویزا داده نمی شود.

- شرایط کنسلی: پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد و قبل از صدور ویزا پس از کسر 70% مبلغ بلیط الباقی قابل استرداد می باشد.

- در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری، ایران مرکز هیچگونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت عیناً دریافت می گردد.

مزیت سفر با قشم ایر : : 1.قیمت های ویژه ، بازدید بیش از 40 مکان گردشگری

2.ایرباس مدرن و پهن پیکر 300-600 شش پرواز در هفته ( جمعه ، شنبه ، یکشنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه )

3.تنها پرواز مستقیم ( ویژه شب های سفید ) ( یک هفته مسکو ، یک هفته سنت پترزبورگ ) ، ضمنا مزیت پرواز قشم ایر فقط استفاده از یک مسیر پرواز داخلی

4.بدون ترانزیت ، طول پرواز فقط سه ساعت و چهل و پنج دقیقه

5.بهترین زمان پروازی 7 صبح هر روز

6.استفاده کامل از هتل در زمان ورود و خروج

7.هتل ها با ستاره های واقعی و از گروه های بین المللی می باشد .

8.هتل ها در بهترین مکان شهر و نزدیک مترو و مرکز خرید می باشد .

9.برای هتل های 4 ستاره 2 وعده غذای رستوران رایگان و برای هتل های 5 ستاره 4 وعده غذای رستوران رایگان است .

10.بیمه مسافرتی تا سقف 30000 یورو

11.پروازهای داخلی با هواپیمایی ایرباس یا بویینگ و بهترین ساعات روز

12.راهنمای فارسی زبان مجرب تمام وقت با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات آژانس : : - ویزا

- بلیط رفت و برگشت

- بلیط داخلی هوایی

- 7 شب اقامت

- صبحانه

- 2 وعده نهار

- ترانسفر فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- گشت طبق برنامه

- سیم کارت رایگان برای هر اتاق

- بیمه توضیحات تکمیلی : : - مبلغ کودک 500/000 تومان می باشد.

- علاوه بر هزینه ی مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 55 سال مبلغ 60,000 تومان مازاد دریافت خواهد شد.

- CHECK IN ساعت 14:00 و CHECK OUT ساعت 12:00 می باشد.

- مسولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده بوده و شرکت ایران مرکز در قبال کنترل پاسپورت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئولیتی نخواهد داشت.

- ارسال 50% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد. (در صورت تسویه کامل هیچ افزایش نرخی اعم از مابه التفاوت نرخ دلار دریافت نخواهد شد.)

- برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

برنامه سفر بشرح زیر می باشد:

- روز اول: استقبال فرودگاهی- ترانسفر از داماددوا به هتل- تحویل اتاق ها- برنامه آزاد

- روز دوم: صرف صبحانه- حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: بازدید از مجموعه میدان سرخ - نقطه صفر شهر مسکو- هتل مسکو - نمای بیرونی موزه دولتی تاریخ- میدان مانژ- باغ الکساندر- یادبود جنگ جهانی دوم- مرکز خرید گوم- کلیسای واسیلی مقدس (شاهکار معماری جهان)- محوطه کاخ کرملین و میدان سابورنایا و بازدید از داخل 2 کلیسای مجموعه- بزرگترین توپ جنگی دنیا- بزرگترین ناقوس جهان و برج ناقوس ایوان- صرف ناهار- بازگشت به هتل- استراحت- بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

- روز سوم:صرف صبحانه – حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسیم شامل: تپه گنجشک ها (بام مسکو) – ساختمان مرکزی دانشکده دولتی مسکو – تندیس و پارک پیروزی

( یادبود جنگ کبیر ملی میهنی روسیه)- کلیسای عیسی منجی ( بزرگترین و مرتفع ترین کلیسای اورتودکس شرقی در جهان)- نمای بیرونی ساختمان دوما روسیه –بالشوی تئاتر روسیه - نمای بیرونی کاخ شوراها (کاخسفید) -خیابان آربات جدید–خیابان آربات قدیم - بازگشت به هتل با مترو – بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

- روز چهارم: صرف صبحانه - تحویل اتاق ها- انتقال به فرودگاه - حرکت از مسکو به شهر سنت پترزبورگ – استقبال فرودگاهی- انتقال به هتل - تحویل اتاق ها - برنامه آزاد

- روز پنجم:صرف صبحانه– حرکت از هتل – گشت کامل شهری به همراه هدست بیسم شامل: بازدید کلیسای کازان– راه آهن اصلی شهر سنت پترزبورگ– میدان اسحاق-بازدید از نمای بیرونیکلیسای اسحاق – تندیسنیکلای اول – اولین بندرگاه شهر سنت پترزبورگ–ساختمان گمرک- بازدید از قلعه پطرو پاول– جزیره خرگوش ها اولین جزیره شهر– خیابان نفسکی- میدان قصر– ستونالکساندر- تندیس پطر کبیر - کاخ زمستانی- صرف ناهار - بازدید از موزه ارمیتاژ ( دومین موزه بزرگ جهان )- بازگشت به هتل– بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده ازتورهای اختیاری

- روز ششم:صرف صبحانه – حرکت از هتل –پترگوف (ورسای روسی یا پایتخت فواره ها ) استراحتگاه تابستانی تزارها –پارک بالایی و پارک پایینی- خلیج فنلاند- بعد از ظهر وقت آزاد برای خرید یا استفاده از تورهای اختیاری

- روز هفتم: صرف صبحانه- روز آزاد برای استفاده از برنامه اختیاری

- روز هشتم:صرف صبحانه – تحویل اتاق ها – حرکت به سمت فرودگاه پولکوا – بازگشت به ایران سئو : : تور روسیه با پرواز قشم ایر مسکو سنت پترزبورگ قیمت تور روسیه با پرواز قشم ایر قیمت تور مسکو قیمت تور سنت پترزبورگ تور روسیه با پرواز قشم ایر.

تور روسیه تابستان ۹۷ RUSSIA TOUR 97. تور روسیه تابستان ۹۷::شاید این تجربه برای شما هم پیش آمده باشد که خود را در کشوری دیگر و یا در کنار زیباترین مکان ...

تور روسیه تابستان ۹۷ ,نرخ ویژه تور روسیه ۹۷,آفر تور روسیه,قیمت تور روسیه,تور لحظه آخری تور روسیه ۹۷,تور روسیه ارزان,تور روسیه تیر 96,تور روسیه مرداد ۹۷, ...

تور روسیه مسکو سنت پترزبورگ ، قیمت تور روسیه ، تور مسکو و سنت پترزبورگ ، تور لحظه آخری روسیه ، تور شبهای سفید روسیه ، هزینه تور روسیه.

مجری تور روسیه،مسکو سن پترزبورگ با پرواز امارات و قشم ایر در تابستان 97می باشد. ... تور روسیه تابستان 97 | تیر 97 مرداد 97 شهریور 97. تاریخ اعتبار:تابستان ۹۷ ... قیمت تور روسیه | قیمت تور سن پترز بورگ | قیمت تور مسکو.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تور لحظه آخری روسیه | تور شبهای سفید روسیه | هزینه تور روسیه | تور-روسیه-تابستان97-تیر97.

مدت اقامت : ,7 روزه (3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ) | تور روسیه | بهار و تابستان 97 و لحظه آخری

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : تابستان 97 | تور روسیه 97 | مسکو و سنت پترزبورگ بهار و تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور روسیه-تور مسکو-تور سنت پترزبورگ. تور روسیه نوروز 97-تور روسیه نوروز ۹۷. تور روسیه بهار و تابستان 97-تور روسیه بهار و تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Iran Air

تاریخ اعتبار : قیمت تور روسیه,تور لحظه آخری تور روسیه ۹۷,تور روسیه ارزان,تور روسیه

مدت اقامت : ,7 شب و ۸ روز کامل | تور روسیه تابستان ۹۷ ,نرخ ویژه تور روسیه ۹۷,آفر تور روسیه

شروع قیمت از :

Aeroflot

مقاله مرتبط

در باره ی روسیه

در باره ی روسیه

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد زمستان‌های روسیه طاقت فرسا و به شدت سرد است به طوری که در مسکو هوا به 50- یا 60- درجه سانتی‌گراد می‌رسد ولی باز هم در این فصل علاقه‌مندان به گردشگری برای لذت از برف و سرما دل را به دریا می زنند و در رستوران‌ها و کافی شاپ‌های مسکو و اطراف به تماشای بارش برف می نشینند. فصل بهار هم خیلی انتخاب مناسبی برای سفر به روسیه نیست چرا که در این فصل برف‌ها شروع به آب شدن می‌کنند و مشکلات فراوانی برای رفت و آمد در خیابان‌ها ایجاد می‌کنند. مرداد ماه و شهریورماه گرم‌ ترین فصول روسیه هستند و بهترین فصل برای برگزاری تور روسیه می باشد زمان مناسب برای لذت بردن از جاذبه های گردشگری روسیه است .

ادامه مطلب ...
معرفی ورزشگاه های تور جام جهانی روسیه  2018

معرفی ورزشگاه های تور جام جهانی روسیه 2018

همانطور که میدانید امسال هم تور جام جهانی روسیه 2018 با حضور تیم ملی کشورمان برگزار می شود و از آنجا که تیم ملی طرفداران خاص خودش را دارد به همین دلیل توصیه میشود که در تور جام جهانی روسیه شرکت کنید . امسال هم به مانند دوره های پیشین آژانس گلبرگ سیر برگزار کننده تور جام جهانی روسیه 2018 می باشد . در صورت لزوم برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت تور جام جهانی روسیه 2018 و ارزان ترین تور جام جهانی روسیه 2018 با آژانس گلبرگ سیر تماس بگیرید . جام جهانی فوتبال بعنوان یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی دنیا از 25 خرداد الی 26 تیر ماه 97 در شهرهای مختلف روسیه برگزار می شود. حضور ایران در این دوره از بازی ها و قرار گرفتن آن در گروه مرگ (هم گروه با پرتغال، اسپانیا و مراکش) باعث شده است تا حساسیت این دوره از جام جهانی برای ما ایرانی ها چند برابر شود. با ما همراه باشید تا اطلاعاتی را در مورد بازی های ایران و تور جام جهانی روسیه و هتل های زیبای جام جهانی روسیه 2018 به شما بدهیم. [(img)|1024428912342001B]

ادامه مطلب ...
جاذبه های گردشگری مسکو در تور روسیه | تور روسیه

جاذبه های گردشگری مسکو در تور روسیه | تور روسیه

شهر مسکو پایتخت روسیه با ۱۲ میلیون نفر، پرجمعیت ترین شهر اروپا نام دارد. شهری که در کنار رودخانه مسکو واقع شده و از سال 1147 تا به حال آبستن حوادث زیادی بوده است. مسکو به عنوان شهر تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عمر خود بارها با گلوله و آتش ویران شده اما هر بار سر خاک بلند کرده و شکوفاتر از قبل شده است. در این شهر تاریخی و مهم دنیا جاذبه های گردشگری فراوانی وجود دارد که دیدن آنها آرزوی بسیاری از علاقه مندان به تاریخ است. در ادامه به معرفی بهترین و مهمترین جاذبه های گردشگری شهر مسکو می پردازیم [(img)|1024428258342001B]

ادامه مطلب ...