تور بانکوک + پوکت نوروز 97 | قیمت تور بانکوک + پوکت نوروز ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
H RESIDENCE درجه هتل
B.B

NATURAL RESORT درجه هتل
B.B

4670000 تومان

5250000 تومان

4620000 تومان

4290000 تومان

IBIS SATHRON درجه هتل
B.B

IBIS PATONG درجه هتل
B.B

5100000 تومان

6060000 تومان

5010000 تومان

4380000 تومان

MA HOTEL درجه هتل
B.B

ASHLEE PLAZA درجه هتل
B.B

5170000 تومان

6250000 تومان

5060000 تومان

4370000 تومان

I -RESIDENCE SILOM درجه هتل
B.B

ASHLEE HEIGHT درجه هتل
B.B

5200000 تومان

6240000 تومان

5090000 تومان

4520000 تومان

EASTIN MAKASAN درجه هتل
B.B

ROYAL PARADISE درجه هتل
B.B

5350000 تومان

6510000 تومان

5230000 تومان

4570000 تومان

INDRA REGENT درجه هتل
B.B

ROYAL PARADAISE درجه هتل
B.B

5390000 تومان

6630000 تومان

5260000 تومان

4550000 تومان

MANDARIN CENTER POINT درجه هتل
B.B

DUANGJIT درجه هتل
B.B

5710000 تومان

7200000 تومان

5570000 تومان

4710000 تومان

NOVOTEL SILOM درجه هتل
B.B

NOVOTEL VINTAGE درجه هتل
B.B

5710000 تومان

7200000 تومان

5570000 تومان

4710000 تومان

HOLIDAY INN SILOM درجه هتل
B.B

DUANGJIT درجه هتل
B.B

5400000 تومان

7360000 تومان

5640000 تومان

4840000 تومان

MANDARIN CENTER POINT درجه هتل
B.B

NOVOTEL HKT درجه هتل
B.B

5810000 تومان

7410000 تومان

5660000 تومان

4850000 تومان

MANDARIN CENTER POINT درجه هتل
B.B

PATONG BEACH درجه هتل
B.B

5920000 تومان

7620000 تومان

5760000 تومان

4790000 تومان

THE BERKELEY درجه هتل
B.B

MILLENNIUM RESORT درجه هتل
B.B

6100000 تومان

7990000 تومان

5920000 تومان

4870000 تومان

EASTIN GRAND HOTEL درجه هتل
B.B

AVISTA HIDEAWAY درجه هتل
B.B

6580000 تومان

8940000 تومان

6250000 تومان

5060000 تومان

ROYAL ORCHID SHERATON درجه هتل
B.B

GRAND MERCURE درجه هتل
B.B

7010000 تومان

9800000 تومان

6840000 تومان

5230000 تومان

ROYAL ORCHID SHERATON درجه هتل
B.B

AVISTA HIDEWAY درجه هتل
B.B

7220000 تومان

10200000 تومان

6930000 تومان

5320000 تومان

ROYAL ORCHID SHERATON درجه هتل
B.B

LE MERIDIEN PHUKET درجه هتل
B.B

6800000 تومان

11300000 تومان

7450000 تومان

5550000 تومان

LEBUA STATE TOWER درجه هتل
B.B

LE MERIDIEN PHUKET درجه هتل
B.B

7980000 تومان

11750000 تومان

7620000 تومان

5630000 تومان

SHANGRI-LA BANGKOK درجه هتل
B.B

LE MERIDIEN PHUKET درجه هتل
B.B

8040000 تومان

11950000 تومان

9450000 تومان

5650000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5250000 تومان

کودک با تخت

4620000 تومان

کودک بدون تخت

4290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6060000 تومان

کودک با تخت

5010000 تومان

کودک بدون تخت

4380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6250000 تومان

کودک با تخت

5060000 تومان

کودک بدون تخت

4370000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASHLEE HEIGHT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6240000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

4520000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6510000 تومان

کودک با تخت

5230000 تومان

کودک بدون تخت

4570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6630000 تومان

کودک با تخت

5260000 تومان

کودک بدون تخت

4550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUANGJIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7200000 تومان

کودک با تخت

5570000 تومان

کودک بدون تخت

4710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7200000 تومان

کودک با تخت

5570000 تومان

کودک بدون تخت

4710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUANGJIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7360000 تومان

کودک با تخت

5640000 تومان

کودک بدون تخت

4840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7410000 تومان

کودک با تخت

5660000 تومان

کودک بدون تخت

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PATONG BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7620000 تومان

کودک با تخت

5760000 تومان

کودک بدون تخت

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MILLENNIUM RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

کودک با تخت

5920000 تومان

کودک بدون تخت

4870000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
AVISTA HIDEAWAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8940000 تومان

کودک با تخت

6250000 تومان

کودک بدون تخت

5060000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9800000 تومان

کودک با تخت

6840000 تومان

کودک بدون تخت

5230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
AVISTA HIDEWAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10200000 تومان

کودک با تخت

6930000 تومان

کودک بدون تخت

5320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11300000 تومان

کودک با تخت

7450000 تومان

کودک بدون تخت

5550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11750000 تومان

کودک با تخت

7620000 تومان

کودک بدون تخت

5630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

8040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11950000 تومان

کودک با تخت

9450000 تومان

کودک بدون تخت

5650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پوکت نوروز 97 | قیمت تور بانکوک + پوکت نوروز ۹۷
نوع تور
شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت
7 شب و 8 روز | تور تایلند نوروز 97. تور تایلند نوروز 97
تاریخ اعتبار
نوروز ۹۷ | تور تایلند نوروز 97+ قیمت تور - تور لحظه آخری
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
پرواز چارتری میباشد. مدارک لازم:پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار -کپي صفحه اول شناسنامه- کپي کارت ملي-1 قطعه عکس رنگي 3*4 تمام رخ ، پرینت سه ماهه حساب بانکی . بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان - 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا - سیم کارت رایگان - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری با ناهار - کوپن تخفیف غذا - خدمات ویزا - تور اقتصادی تایلند.
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پاتایا
برنامه سفر
گشت شهری : یک گشت شهری با ناهار سئو : تور تایلند نوروز 97. تور تایلند نوروز 97 آخرين تورهاي لحظه آخري و ارزان تور تایلند نوروز 97 | گلبرگ سیر مرجع تور لحظه آخری,تورارزان,آخرین تورها,تور تایلند,تور ترکیه,تور دبی ,تور کیش,تور قشم ,و تور نوروز 97 و تورهای تابستانی می باشد. هتل های پاتایا تایلند · هتل های پوکت تایلند · هتل های بانکوک تایلند ...

تور تایلند نوروز 97 سایت گلبرگ سیر بواسط همکاری با آژانس های مسافرتی متخصص و با تجتور تایلند و تور تایلند فروردین 97 و تور تایلند بهار 97 و قیمت تور تایلند نوروز 97 و تور ارزان تایلند نوروز 97 و تور بانکوک نوروز 97 و تور پاتایا نوروز 97 و تور پوکت نوروز 97 و تور لحظه آخری تایلند ارزان

تور پوکت پوکت بعنوان بزرگترین جزیره تایلند و بهترین استراحتگاه برای تعطیلات در تایلند و حتی آسیا می باشد و همه ساله مسافران زیادی از ایران در تور پوکت نوروز 97 شرکت می کنند. تور پوکت نوروز 97 از جمله تورهای تایلند نوروز 97 می باشد که در تعطیلات عید نوروز 97 برگزار می گردد.

تور تایلند نوروز 97, تور تایلند عید 97, قیمت تور تایلند تعطیلات نوروزی 1397, تور تایلند ویژه فروردین تعطیلات عید 97.

تور تایلند نوروز 97 ، قیمت تور تایلند ، تور نوروزی تایلند ، هزینه تور تایلند ، تور مسافرتی تایلند

تور تایلند نوروز 97, رزرو تور تایلند نوروز 97, آفر تور تایلند نوروز 97, تور تایلند لحظه آخری نوروز 97.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تا 30 آذر 96

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : تا 30 آذر 96

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

جاذبه های بانکوک

جاذبه های بانکوک

جاذبه های گردشگری و مراکز دیدنی تایلند

ادامه مطلب ...
پاتایا

پاتایا

امروزه پاتایا به عنوان یکی از شلوغ ترین مکان هایی که انواع امکانات تفریحی در آن قرار دارد شناخته می شود.

ادامه مطلب ...