تور پاتایا تابستان 97 | قیمت تور پاتایا تابستان ۹۷ | تور تایلند تابستان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Mp-residence درجه هتل
B.B

2710000 تومان

3070000 تومان

3040000 تومان

2270000 تومان

Piyada Residence درجه هتل
B.B

2840000 تومان

3340000 تومان

2480000 تومان

2310000 تومان

Hotel Zing درجه هتل
B.B

2890000 تومان

3430000 تومان

3420000 تومان

2310000 تومان

Welcome Plaza Hotel Pattaya درجه هتل
B.B

3030000 تومان

3700000 تومان

2520000 تومان

2310000 تومان

A-One Star درجه هتل
B.B

3070000 تومان

3790000 تومان

2700000 تومان

2330000 تومان

Sunshine Residences درجه هتل
B.B

3120000 تومان

3880000 تومان

2750000 تومان

2330000 تومان

Golden Beach درجه هتل
B.B

3120000 تومان

3740000 تومان

2610000 تومان

2330000 تومان

Sunshine Vista درجه هتل
B.B

3170000 تومان

3970000 تومان

2890000 تومان

2440000 تومان

Ibis Pattaya درجه هتل
B.B

3250000 تومان

4140000 تومان

2880000 تومان

2440000 تومان

Beston Pattaya درجه هتل
B.B

2980000 تومان

3640000 تومان

2610000 تومان

2310000 تومان

Citrus Parc درجه هتل
B.B

3390000 تومان

4420000 تومان

0 تومان

3430000 تومان

Pattaya Sea View درجه هتل
B.B

3680000 تومان

4600000 تومان

3290000 تومان

2530000 تومان

Mercure Pattaya درجه هتل
B.B

3390000 تومان

4780000 تومان

3200000 تومان

2530000 تومان

Long Beach Pavilion درجه هتل
B.B

3700000 تومان

8740000 تومان

3330000 تومان

2620000 تومان

Mercure Pattaya Ocean Resort درجه هتل
B.B

4160000 تومان

5820000 تومان

3790000 تومان

2900000 تومان

Citrus Grand درجه هتل
B.B

3800000 تومان

5100000 تومان

3440000 تومان

2770000 تومان

The Zign Hotel Pattaya درجه هتل
B.B

4010000 تومان

5670000 تومان

3640000 تومان

2750000 تومان

Garden Cliff Resort درجه هتل
B.B

4050000 تومان

5750000 تومان

0 تومان

2800000 تومان

Pullman Pattaya G درجه هتل
B.B

4550000 تومان

6740000 تومان

4180000 تومان

2980000 تومان

Dusit Thani Pattaya درجه هتل
B.B

4690000 تومان

7010000 تومان

4310000 تومان

3020000 تومان

Centara Grand Mirage درجه هتل
B.B

6030000 تومان

9700000 تومان

5650000 تومان

3250000 تومان

Mp-residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3070000 تومان

کودک با تخت

3040000 تومان

کودک بدون تخت

2270000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Piyada Residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3340000 تومان

کودک با تخت

2480000 تومان

کودک بدون تخت

2310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Zing
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3430000 تومان

کودک با تخت

3420000 تومان

کودک بدون تخت

2310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Welcome Plaza Hotel Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3700000 تومان

کودک با تخت

2520000 تومان

کودک بدون تخت

2310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
A-One Star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

کودک با تخت

2700000 تومان

کودک بدون تخت

2330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunshine Residences
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3880000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

2330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3740000 تومان

کودک با تخت

2610000 تومان

کودک بدون تخت

2330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunshine Vista
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3970000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ibis Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4140000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

2440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Beston Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3640000 تومان

کودک با تخت

2610000 تومان

کودک بدون تخت

2310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Citrus Parc
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4420000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

3430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pattaya Sea View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4600000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4780000 تومان

کودک با تخت

3200000 تومان

کودک بدون تخت

2530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Long Beach Pavilion
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8740000 تومان

کودک با تخت

3330000 تومان

کودک بدون تخت

2620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Pattaya Ocean Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5820000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Citrus Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

کودک با تخت

3440000 تومان

کودک بدون تخت

2770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Zign Hotel Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5670000 تومان

کودک با تخت

3640000 تومان

کودک بدون تخت

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Garden Cliff Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5750000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

2800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pullman Pattaya G
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

کودک با تخت

4180000 تومان

کودک بدون تخت

2980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Dusit Thani Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7010000 تومان

کودک با تخت

4310000 تومان

کودک بدون تخت

3020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Centara Grand Mirage
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9700000 تومان

کودک با تخت

5650000 تومان

کودک بدون تخت

3250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا تابستان 97 | قیمت تور پاتایا تابستان ۹۷ | تور تایلند تابستان 97
نوع تور
شهر و خرید هنر و فرهنگ
مدت اقامت
7 شب و 8 روز | تور تایلند پاتایا تابستان 97. تور تایلند پاتایا تابستان 97
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷ | تور تایلند پاتایا تابستان 97+ قیمت تور - تور لحظه آخری
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا گشت شهری با نهار راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
پرواز چارتری میباشد. مدارک لازم:پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار -کپي صفحه اول شناسنامه- کپي کارت ملي-1 قطعه عکس رنگي 3*4 تمام رخ ، پرینت سه ماهه حساب بانکی . بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان - 4 شب بانکوک + 3 شب پاتایا - سیم کارت رایگان - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری با ناهار - کوپن تخفیف غذا - خدمات ویزا - تور اقتصادی تایلند.
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
گشت شهری : یک گشت شهری با ناهار سئو : تور تایلند پاتایا تابستان 97. تور تایلند پاتایا تابستان 97 آخرين تورهاي لحظه آخري و ارزان تور تایلند پاتایا تابستان 97 | گلبرگ سیر مرجع تور لحظه آخری,تورارزان,آخرین تورها,تور تایلند,تور ترکیه,تور دبی ,تور کیش,تور قشم ,و تور پاتایا تابستان 97 و تورهای تابستانی می باشد. هتل های پاتایا تایلند · هتل های پوکت تایلند · هتل های بانکوک تایلند ...

تور تایلند پاتایا تابستان 97 سایت گلبرگ سیر بواسط همکاری با آژانس های مسافرتی متخصص و با تجتور تایلند و تور تایلند پاتایا تابستان 97 و تور تایلند بهار 97 و قیمت تور تایلند پاتایا تابستان 97 و تور ارزان تایلند پاتایا تابستان 97 و تور بانکوک پاتایا تابستان 97 و تور پاتایا پاتایا تابستان 97 و تور پوکت پاتایا تابستان 97 و تور لحظه آخری تایلند ارزان

تور پوکت پوکت بعنوان بزرگترین جزیره تایلند و بهترین استراحتگاه برای تعطیلات در تایلند و حتی آسیا می باشد و همه ساله مسافران زیادی از ایران در تور پوکت پاتایا تابستان 97 شرکت می کنند. تور پوکت پاتایا تابستان 97 از جمله تورهای تایلند پاتایا تابستان 97 می باشد که در تعطیلات عید پاتایا تابستان 97 برگزار می گردد.

تور تایلند پاتایا تابستان 97, تور تایلند پاتایا تابستان 97, قیمت تور تایلند تعطیلات پاتایا تابستان 1397, تور تایلند ویژه فروردین تعطیلات پاتایا تابستان 97.

تور تایلند پاتایا تابستان 97 ، قیمت تور تایلند ، تور نوروزی تایلند ، هزینه تور تایلند ، تور مسافرتی تایلند

تور تایلند پاتایا تابستان 97, رزرو تور تایلند پاتایا تابستان 97, آفر تور تایلند پاتایا تابستان 97, تور تایلند لحظه آخری پاتایا تابستان 97.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | تور بانکوک پوکت تابستان ۹۷ | تور بانکوک پوکت تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور بانکوک پوکت تابستان 97 | تور بانکوک پوکت تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | مجری مستقیم تور پوکت تایلند ، تور پوکت تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور پوکت تایلند ، تور تایلند با پرواز قطری تابستان 97

شروع قیمت از :

Qatar Airways

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷ | قیمت تور بانکوک تابستان 97 و تور پاتایا تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور تایلند تابستان 97 و تور بانکوک پاتایا تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

مقاله مرتبط

جاذبه های بانکوک

جاذبه های بانکوک

جاذبه های گردشگری و مراکز دیدنی تایلند

ادامه مطلب ...
پاتایا

پاتایا

امروزه پاتایا به عنوان یکی از شلوغ ترین مکان هایی که انواع امکانات تفریحی در آن قرار دارد شناخته می شود.

ادامه مطلب ...
پوکت فقط ساحل ندارد! | جاهای دیدنی پوکت تایلند

پوکت فقط ساحل ندارد! | جاهای دیدنی پوکت تایلند

هنگامی که اسم پوکت به میان می آید، اغلب افراد در ذهن خود سواحل ناب را تصور می کنند.واقعیت این است که پوکت جزیره ای بسیار فراتر از ساحل و دریاست و جاذبه های تاریخی و فرهنگی فراوانی دارد. این در حالی است که برخی از گردشگران خارجی مدت کوتاهی را برای گردش در سواحل [(link)|پوکت|http://www.golbargtravel.com/تور-پوکت-تایلند]اختصاص می دهند، غافل از اینکه پتانسیل این شهر برای اقامت گردشگران بسیار بالاتر است. [(img)|1024428228041001B]

ادامه مطلب ...
مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

مشهورترین معابد تایلند کجاست ؟

بودیسم مذهب اغلب ساکنین کشور تایلند است. بیش از 400 معبد در شهر بانکوک وجود دارد که از این میان 4 معبد از بقیه معروف تر هستند. نکته ی مهم برای بازدید از این معابد این است که از به همراه آوردن دوربین به داخل معبد خودداری شود و همچنین با پوشیدن لباس مناسب به عقاید مردم محلی احترام گذاشته شود. در این متن سعی شده که این چهار معبد به صورت اجمالی معرفی گردند. [(img)|1024429499141001B]

ادامه مطلب ...
نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

نکات سفر به تایلند | تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت

تایلند یکی از محبوبترین کشورهای جنوب شرق آسیا است که هر ساله گردشگران زیادی اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می کنند. برای علاقه مندان به تایلند بهتر است که قبل از سفر اطلاعاتی در زمینه این کشور کسب کنند. در این مطلب قصد داریم یه چند نکته در زمینه تایلند اشاره کنیم که می تواند به شما در سفر به این کشور کمک کند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...
آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند

آشنایی با غذاهای محلی تایلند | تور تایلند

در سال های اخیر تور تایلند در کشور ما جایگاه خوبی پیدا کرده و افراد زیادی هر ساله برای اقامت چند روزه در این کشور زیبا، به دفاتر گردشگری ارائه دهنده این تور مراجعه می کنند. این کشور آسیایی جذابیت های توریستی بسیار زیادی دارد و لذا گردشگران برای اینکه بهتر و بیشتر از سفر خود لذت ببرند، معمولا قبل از پرواز در مورد اماکن و مناطق گردشگری این کشور مطالعاتی انجام می دهند. [(img)|1024424199242001B]

ادامه مطلب ...