تور تایلند پاتایا نوروز 97 | تور پاتایا تایلند نوروز ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
THE SUN RESORT درجه هتل
B.B

3860000 تومان

4340000 تومان

3840000 تومان

3490000 تومان

MIKE HOTEL درجه هتل
B.B

3940000 تومان

4500000 تومان

3880000 تومان

3520000 تومان

GOLDEN BEACH درجه هتل
B.B

4060000 تومان

3740000 تومان

3980000 تومان

3560000 تومان

HOLIDAY RESORT درجه هتل
B.B

4180000 تومان

4980000 تومان

4090000 تومان

3600000 تومان

IBIS PTY درجه هتل
B.B

4300000 تومان

5230000 تومان

4300000 تومان

3640000 تومان

GARDEN SEA VEIW درجه هتل
B.B

4340000 تومان

5310000 تومان

4240000 تومان

3660000 تومان

A ONE ROYAL CRUIS درجه هتل
B.B

4460000 تومان

5550000 تومان

4350000 تومان

3700000 تومان

PTY SEA VEIW درجه هتل
B.B

4460000 تومان

5550000 تومان

4350000 تومان

3700000 تومان

SUN BEAM درجه هتل
B.B

4365000 تومان

5550000 تومان

4350000 تومان

3700000 تومان

MERCURE PATTAYA درجه هتل
B.B

4470000 تومان

5600000 تومان

4350000 تومان

3760000 تومان

VISTA PATTAYA درجه هتل
B.B

4540000 تومان

5700000 تومان

4410000 تومان

3720000 تومان

CENTRA PTY درجه هتل
B.B

4580000 تومان

5790000 تومان

3740000 تومان

LONG BEACH GARDEN درجه هتل
B.B

4660000 تومان

5930000 تومان

4520000 تومان

3770000 تومان

MERCURE PATAYA OCEAN درجه هتل
B.B

5020000 تومان

6560000 تومان

4850000 تومان

3900000 تومان

THE BAY VIEW درجه هتل
B.B

5060000 تومان

6630000 تومان

4990000 تومان

3910000 تومان

GARDEN CLIFF درجه هتل
B.B

5060000 تومان

6530000 تومان

4890000 تومان

3910000 تومان

PULLMAN G PTY درجه هتل
B.B

5550000 تومان

7610000 تومان

5350000 تومان

4100000 تومان

BARAQUDA درجه هتل
B.B

5620000 تومان

7850000 تومان

5410000 تومان

4130000 تومان

SIAM BAY SHORE درجه هتل
B.B

5620000 تومان

7700000 تومان

5400000 تومان

4130000 تومان

ROYAL CLIFF درجه هتل
B.B

5730000 تومان

7960000 تومان

5510000 تومان

4180000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل
B.B

6910000 تومان

9920000 تومان

6390000 تومان

4570000 تومان

CENTRA GRAND MIRAGE درجه هتل
B.B

6740000 تومان

9920000 تومان

6420000 تومان

4590000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4340000 تومان

کودک با تخت

3840000 تومان

کودک بدون تخت

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

کودک با تخت

3880000 تومان

کودک بدون تخت

3520000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3740000 تومان

کودک با تخت

3980000 تومان

کودک بدون تخت

3560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4980000 تومان

کودک با تخت

4090000 تومان

کودک بدون تخت

3600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5230000 تومان

کودک با تخت

4300000 تومان

کودک بدون تخت

3640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5310000 تومان

کودک با تخت

4240000 تومان

کودک بدون تخت

3660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5550000 تومان

کودک با تخت

4350000 تومان

کودک بدون تخت

3700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5550000 تومان

کودک با تخت

4350000 تومان

کودک بدون تخت

3700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5550000 تومان

کودک با تخت

4350000 تومان

کودک بدون تخت

3700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5600000 تومان

کودک با تخت

4350000 تومان

کودک بدون تخت

3760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5700000 تومان

کودک با تخت

4410000 تومان

کودک بدون تخت

3720000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5930000 تومان

کودک با تخت

4520000 تومان

کودک بدون تخت

3770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6560000 تومان

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

3900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6630000 تومان

کودک با تخت

4990000 تومان

کودک بدون تخت

3910000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6530000 تومان

کودک با تخت

4890000 تومان

کودک بدون تخت

3910000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7610000 تومان

کودک با تخت

5350000 تومان

کودک بدون تخت

4100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7850000 تومان

کودک با تخت

5410000 تومان

کودک بدون تخت

4130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7700000 تومان

کودک با تخت

5400000 تومان

کودک بدون تخت

4130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7960000 تومان

کودک با تخت

5510000 تومان

کودک بدون تخت

4180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9920000 تومان

کودک با تخت

6390000 تومان

کودک بدون تخت

4570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9920000 تومان

کودک با تخت

6420000 تومان

کودک بدون تخت

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور تایلند پاتایا نوروز 97 | تور پاتایا تایلند نوروز ۹۷
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
7شب و 8 روز | تور پاتایا فروردین نوروز 97
تاریخ اعتبار
نوروز 97 | تور تایلند پاتایا فروردین نوروز 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی گشت شهری
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار -کپي صفحه اول شناسنامه- کپي کارت ملي-1 قطعه عکس رنگي 3*4 تمام رخ ،پرينت حساب بانکي سه ماه پیشنهاد میشود به دلیل نوسانات نرخ ارز کلیه مبلغ تور تسویه گردد در غیر اینصورت پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ به عهده مسافرین یا آژانس درخواست کننده می باشد .
شروع قیمت ها از
4050000
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت : با پرواز ماهان سئو : تایلند,تور تایلند,تور لحظه آخری تور تایلند,قیمت تور تایلند,تور تایلند نوروز 97,تور تایلند نوروز فروردین ۹۷,رزرو تور تایلند فروردین نوروز 97,تور تایلند نوروز فروردین اردیبهشت 97.

تور تایلند نوروز 97, رزرو تور تایلند نوروز 97, آفر تور تایلند نوروز 97, تور تایلند لحظه آخری نوروز 97.

تور پاتایا نوروز ۹۷ ، تور پاتایا نوروز 97

تور تایلند نوروز 97 بصورت تک شهر و یا بصورت ترکیبی با چند شهر مختلف، برگزار می گردد که عبارتند ازتور تایلند و تور تایلند 97 و تور تایلند فروردین 97 و تور تایلند بهار 97 و قیمت تور تایلند نوروز 97 و تور ارزان تایلند نوروز 97 و قیمت تور تایلند 97 و تور بانکوک و تور پاتایا و تور پوکت و تور بانکوک نوروز 97

تور تایلند بهترین قیمت تور تایلند نوروز 97 را از سایت گلبرگ سیر تهیه نمایید. تور تایلند نوروز 97 از جمله پرطرفدارترین تورهای نوروز 97 می باشد که بصورت تک شهر و یا ترکیبی در شهرهای مختلف تایلند برگزار می گردد. تور تایلند نوروز 97 را می توانید از سایت گلبرگ سیر رزرو نمایید

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تا 30 آذر 96

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : تا 27 خرداد ماه 95

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,3350000تومان

تاریخ اعتبار : نوروز 97 | تور تایلند پاتایا فروردین نوروز 97

مدت اقامت : ,7شب و 8 روز | تور پاتایا فروردین نوروز 97

شروع قیمت از : ,4050000

Mahan Air

تاریخ اعتبار : ویژه پاییز 96

مدت اقامت : ,8 شب و 9 روز

شروع قیمت از :

Oman Air

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | تور بانکوک پوکت تابستان ۹۷ | تور بانکوک پوکت تابستان 97

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز | تور بانکوک پوکت تابستان 97 | تور بانکوک پوکت تابستان ۹۷

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : تا 25 اسفند 96

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2240000تومان

Mahan Air

مقاله مرتبط

جاذبه های بانکوک

جاذبه های بانکوک

جاذبه های گردشگری و مراکز دیدنی تایلند

ادامه مطلب ...