تور صربستان تابستان ۹۷ | قیمت تور ارزان صربستان تابستان 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
COMPASS RIVER CITY درجه هتل
B.B

5570000 تومان

6280000 تومان

5390000 تومان

4390000 تومان

3 شب

COMPASS RIVER CITY درجه هتل
B.B

5890000 تومان

6800000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

4 شب

YUGOSLAVIA REX درجه هتل
B.B

5670000 تومان

6460000 تومان

5390000 تومان

4390000 تومان

3 شب

YUGOSLAVIA REX درجه هتل
B.B

5990000 تومان

7060000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

4 شب

ABBA درجه هتل
B.B

5950000 تومان

7030000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

3 شب

ABBA درجه هتل
B.B

6370000 تومان

7810000 تومان

5930000 تومان

4390000 تومان

4 شب

ROYAL INN درجه هتل
B.B

6040000 تومان

7120000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

3 شب

ROYAL INN درجه هتل
B.B

6490000 تومان

7930000 تومان

5930000 تومان

4390000 تومان

4 شب

QUEEN ASTORIA درجه هتل
B.B

6280000 تومان

7395000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

3 شب

QUEEN ASTORIA درجه هتل
B.B

6810000 تومان

8290000 تومان

5930000 تومان

4390000 تومان

4 شب

PRAG درجه هتل
B.B

6320000 تومان

7490000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

3 شب

PRAG درجه هتل
B.B

6865000 تومان

8430000 تومان

5930000 تومان

4390000 تومان

4 شب

HOLIDAY INN درجه هتل
B.B

6460000 تومان

8050000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

3 شب

HOLIDAY INN درجه هتل
B.B

7060000 تومان

9180000 تومان

5930000 تومان

4390000 تومان

4 شب

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

6790000 تومان

8430000 تومان

5620000 تومان

4390000 تومان

3 شب

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B

7490000 تومان

9680000 تومان

5930000 تومان

4390000 تومان

4 شب

ENVOY درجه هتل
B.B

6980000 تومان

9040000 تومان

0 تومان

4390000 تومان

3 شب

ENVOY درجه هتل
B.B

7740000 تومان

10490000 تومان

0 تومان

4390000 تومان

4 شب

SAINT TEN درجه هتل
B.B

7590000 تومان

10070000 تومان

0 تومان

4390000 تومان

3 شب

SAINT TEN درجه هتل
B.B

8550000 تومان

11860000 تومان

0 تومان

4390000 تومان

4 شب

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6280000 تومان

کودک با تخت

5390000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6800000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
YUGOSLAVIA REX
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6460000 تومان

کودک با تخت

5390000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
YUGOSLAVIA REX
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7060000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7030000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7810000 تومان

کودک با تخت

5930000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7120000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7930000 تومان

کودک با تخت

5930000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7395000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

کودک با تخت

5930000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8430000 تومان

کودک با تخت

5930000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8050000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9180000 تومان

کودک با تخت

5930000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8430000 تومان

کودک با تخت

5620000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9680000 تومان

کودک با تخت

5930000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9040000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10490000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10070000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
3 شب
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

8550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11860000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور صربستان تابستان ۹۷ | قیمت تور ارزان صربستان تابستان 97
روزهای رفت
سه شنبه شنبه
مدت اقامت
۳ شب و ۴ شب | تور صربستان تابستان 97،تور بلگراد تابستان 97 ، تور صربستان، تور بلگراد
تاریخ اعتبار
تابستان ۹۷ | با پرواز مستقیم ایران ایر | تور ارزان صربستان، تور ارزان بلگراد، قیمت تور صربستان، قیمت تور بلگراد
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی کلاس اقتصادی (پریمیوم)
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
صربستان
شهر مقصد
بلگراد
خط هوایی
Iran Air
برنامه سفر
سئو : : بلیط چارتر و سیستمی بلگراد، معرفی جاذبه‌های گردشگری صربستان، تور بلگراد، تور صربستان

تور صربستان تابستان 97،تور بلگراد تابستان 97 ، تور صربستان، تور بلگراد، تور ارزان صربستان، تور ارزان بلگراد، قیمت تور صربستان، قیمت تور بلگراد ...

با داشتن بهترین کارگزار در بلگراد ( صربستان ) به عنوان مجری مستقیم تور بلگراد شناخته شده است . جهت اطلاع از بهترین قیمتها با ما...

مجری مستقیم تور صربستان ، تور ارزان صربستان ، تور صربستان لحظه آخری ، تور صربستان ارزان ، نرخ تور صربستان ، تور صربستان قیمت ...

الفبای سفر مجری مستقیم تور صربستان- قیمت تورهای لحظه آخری و ارزان صربستان بلگراد. ترانسفر فرودگاهی. گشت شهری. لیدر فارسی زبان. بیمه مسافرتی.