تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس نوروز 97 | تور آنتالیا نوروز 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
DIAMOND BEACH درجه هتل
U.ALL

2880000 تومان

3290000 تومان

2600000 تومان

2490000 تومان

LIMAK LIMARA درجه هتل
ALL

3120000 تومان

3540000 تومان

2790000 تومان

2490000 تومان

FAME RESIDENCE درجه هتل
ALL

3250000 تومان

3670000 تومان

3670000 تومان

2490000 تومان

LARA FAMILY درجه هتل
U.ALL

3450000 تومان

3940000 تومان

2790000 تومان

2490000 تومان

ORANGE COUNTY درجه هتل
U.ALL

3620000 تومان

4220000 تومان

2950000 تومان

2490000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل
U.ALL

3750000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

2490000 تومان

BELLIS درجه هتل
U.ALL

3750000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

2490000 تومان

KAYA BELEK درجه هتل
U.ALL

3890000 تومان

4640000 تومان

2990000 تومان

2490000 تومان

PAPILLON AYSCHA درجه هتل
U.ALL

3890000 تومان

4640000 تومان

2990000 تومان

2490000 تومان

ADALYA ELITE & TRENDY LARA درجه هتل
U.ALL

4070000 تومان

4890000 تومان

3170000 تومان

2490000 تومان

SPICE درجه هتل
U.ALL

4090000 تومان

4890000 تومان

3140000 تومان

2490000 تومان

CONCORDE درجه هتل
U.ALL

4100000 تومان

4990000 تومان

3280000 تومان

2490000 تومان

RIXOS PREMIUM درجه هتل
U.ALL

4120000 تومان

4990000 تومان

3200000 تومان

2490000 تومان

ELA QUALITY درجه هتل
U.ALL

4550000 تومان

5590000 تومان

3490000 تومان

2490000 تومان

RIXOS SUNGATE درجه هتل
U.ALL

4600000 تومان

5690000 تومان

3450000 تومان

2490000 تومان

ROYAL WINGS درجه هتل
U.ALL

4600000 تومان

4690000 تومان

3450000 تومان

2490000 تومان

ROYAL HOLIDAY درجه هتل
U.ALL

4850000 تومان

6050000 تومان

3600000 تومان

2490000 تومان

ROYAL SEGINUS درجه هتل
U.ALL

4850000 تومان

6050000 تومان

3600000 تومان

2490000 تومان

KAYA PLAZZO درجه هتل
U.ALL

4990000 تومان

6200000 تومان

3690000 تومان

2490000 تومان

TITANIC BEACH درجه هتل
U.ALL

5170000 تومان

6540000 تومان

3730000 تومان

2490000 تومان

DELPHINE IMPERIAL درجه هتل
U.ALL

5250000 تومان

6690000 تومان

3790000 تومان

2490000 تومان

TITANIC DELUXE درجه هتل
U.ALL

5450000 تومان

6950000 تومان

3850000 تومان

2490000 تومان

RIXOS PREMIUM درجه هتل
U.ALL

6220000 تومان

8100000 تومان

4450000 تومان

2490000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3540000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

3670000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3940000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4220000 تومان

کودک با تخت

2950000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4640000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4640000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

3170000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

3140000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

3280000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

3200000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

کودک با تخت

3450000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

3450000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

کودک با تخت

3600000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

کودک با تخت

3600000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6200000 تومان

کودک با تخت

3690000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

کودک با تخت

3730000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6690000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6950000 تومان

کودک با تخت

3850000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8100000 تومان

کودک با تخت

4450000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس نوروز 97 | تور آنتالیا نوروز 97
نوع تور
شهر و خرید
روزهای رفت
جمعه
روزهای برگشت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور نوروز 97 تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز مستقیم سان اکسپرس)
تاریخ اعتبار
نوروز ۹۷| 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس | تور آنتالیا ویژه نوروز 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان افراد مجرد جوانان متخصصان زوج ها
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
بليط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات (UALL)ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان - بيمه مسافرتي . * مسئوليت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد و شرکت گلبرگ سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر را ندارد. * پرداخت 50% کل هزينه تور در هنگام ثبت نام و رزرو الزامي مي باشد در غير اين صورت رزرو ارسالي مورد تاييد نمي باشد . * پرواز چارتر و هتل ها گارانتي بوده ،در صورت انصراف کل هزينه ها سوخت تواهد شد. * کمسيون کودک با تخت نصف کميسيون بزرگسال و کودک زير 6 سال فاقد کميسيون مي باشد. نرخ کودک زیر دو سال 190.000 تومان میباشد. در هتل های رویال کودک بالای ۱۰ سال بزرگسال حساب می شود . پکیج در تاریخ 26 اسفند شامل 200.000 تومان کاهش نرخ است. تاریخ رفت : 26 و 27 و 28 اسفند 96 + 1 و 4 و 6 و 7 فروردین 97
شروع قیمت ها از
3190000
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
sun express
برنامه سفر
سئو : لحظه آخری تورهای آنتالیا به همراه زمان تور آنتالیا در بهترین هتل و با بهترین پرواز

این صفحه برای نمایش محتوای تورتور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس نوروز 97 می باشد.

تور آنتالیا پرواز سان اکسپرس ترکیه خدمات این تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ترکیه، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل سان اکسپرس ترکیه.

تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز مستقیم سان اکسپرس),تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز مستقیم سان اکسپرس)|تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز مستقیم سان اکسپرس) پرواز |تورنوروز 97,تور نوروز 97 تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز مستقیم سان اکسپرس), تور نوروزی تور آنتالیا ویژه نوروز (پرواز مستقیم سان اکسپرس), تور نوروز 97 تور ...

آنتالیا نام مرکز استان آنتالیا و از شهرهای مهم و توریستی کشور ترکیه است. این شهر که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاه‌ها خود نمائی می‌کند.

تور آنتالیا یعنی سفر به شهری که در گذشته به دروازه ساحلی ترکیه یاد می شده. اما امروزه آنتالیا به مقر گردشگریی تبدیل شده که در نوع خود منحصر به فرد است.

تور آنتالیا ویژه نوروز 97 آفر تور آنتالیا در نوروز 97 قیمت تور آنتالیا در نوروز 97 تور آنتالیا با پرواز سان اکسپرس تور هتل 5 ستاره آنتالیا بهترین قیمت تور آنتالیا مناسب ترین قیمت تور آنتالیا تور دقیقه 90 آنتالیا تور دقیقه نود آنتالیا تور لحظه آخری آنتالیا تور ترکیه ترکیه آنتالیا.

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه زمستان

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

گرچه این شهر مدرن در زمان عتیق ، محل زندگی انسان ها بوده، اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم است .یکی از این آثار دیوار بلندی است که قسمتی از آن، موج شکن بوده و شهر را از طوفان های سهمگین حفظ می کرده است. دروازه ی مرمت شده ی هادریان این دیوار،از اثرهای بسیار زیبای عهد عتیق محسوب می شود.گرچه شهرهای عهد عتیق معبد آگورا و آمفی تئاتر دارند،تاکنون ثبت مکان های این نوع اثرها امکان پذیر نبوده است. بخش کاله ایچی شهر ،ویران شده و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب است. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان ،روم باستان ،بیزانس ها،سلجوقیان و عثمانی هاست. باروها 80 برج دارد.در داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که سقف آن ها را با سفال پوشانده اند.ویژه گی های این خانه ها ،فقط به معماری تاریخی آن خلاصه نمی شود، بلکه این خانه ها نوع زندگانی و سنت ها و آداب ورسوم آن دوره ها را به بهترین شکل نشان می دهد. در سال 1972 ،سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی، قسمت های ایچ لیمانی و کاله ایچی شهر را به عنوان منطقه ای تاریخی ثبت کردوحفاظت از آن ها را به عهده گرفت.

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
اقتصاد آنتالیا

اقتصاد آنتالیا

آنتالیا از نظر اقتصاد گردشگری ، نقش بسیار مهمی برای مردم منطقه و مردم کشور ترکیه دارد بطوریکه این شهر را پایتخت گردشگری این کشور می دانند. همچنین آنتالیا تولید کننده محصولات مختلفی از جمله محصولات کشاورزی مثل پنبه ، گل ، زیتون ، مرکبات ، روغن زیتون و موز است. به طور کلی شهر آنتالیا شهر توریستی می باشد و حجم قابل توجهی از مراکز خرید را به خود اختصاص داده است .

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...
وضعیت حمل و نقل آنتالیا

وضعیت حمل و نقل آنتالیا

فرودگاه بزرگ و مدرن بين المللي آنتاليا در 13 كيلومتري شمال شرق اين شهر واقع شده است. حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاكسي اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي و تراموا مي باشد. تاكسيهاي اين شهر تماما به رنگ زرد بوده و محاسبه نرخ كرايه با استفاده از تاكسي متر انجام مي گيرد. با اين وجود كرايه تاكسي در اين شهر نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاكسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يك مسير 10 كيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار با توجه به وضعيت ترافيك مي بايست پرداخت نمود. اين تاكسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند. تاكسيهاي ديگر تاكسيهاي ون هستند كه در شهر آنتاليا به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراكي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاكسيها در خطوط مشخصي حركت مي نمايند و كرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند. يك خط تراموا نيز در اين شهر وجود دارد كه در خيابان ايشيك لار بموازات خيابان جمهوريت در يك خيابان يكطرفه درحال حركت است. بيشترين فروشگاهها و فست فودها نيز در اين خيابان قرار دارند.

ادامه مطلب ...