تور آنتالیا با پرواز ایران ایر ویژه ۲۳ خرداد | تور آنتالیا ویژه خرداد

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ARES CITY درجه هتل
ALL

2290000 تومان

2990000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

CENDER HOTEL درجه هتل
ALL

2690000 تومان

3990000 تومان

2090000 تومان

1390000 تومان

RAMADA RESORT SIDE درجه هتل
U.ALL

3590000 تومان

4090000 تومان

2390000 تومان

1390000 تومان

PALMET TURKIZ درجه هتل
U.ALL

3790000 تومان

4890000 تومان

2490000 تومان

1390000 تومان

PALMET RESORT درجه هتل
U.ALL

3990000 تومان

4690000 تومان

2490000 تومان

1390000 تومان

TRANS ATLANTIK درجه هتل
U.ALL

4190000 تومان

4590000 تومان

2790000 تومان

1390000 تومان

CATAMARAN HOTEL درجه هتل
U.ALL

4190000 تومان

5690000 تومان

2990000 تومان

1390000 تومان

DAIMA BIZ درجه هتل
ALL

4290000 تومان

5490000 تومان

2990000 تومان

1390000 تومان

KARMIR RESORT درجه هتل
ALL

4390000 تومان

5490000 تومان

2990000 تومان

1390000 تومان

GRAND PRESTIGE HOTEL درجه هتل
U.ALL

4590000 تومان

6390000 تومان

3290000 تومان

1390000 تومان

GRAND PARK LARA درجه هتل
U.ALL

4790000 تومان

7690000 تومان

3290000 تومان

1390000 تومان

CRYSTAL PARAISO درجه هتل
U.ALL

4790000 تومان

6990000 تومان

3290000 تومان

1390000 تومان

CRYSTAL PALACE درجه هتل
U.ALL

4990000 تومان

6490000 تومان

3290000 تومان

1390000 تومان

AMARA PRESTIGE درجه هتل
U.ALL

4990000 تومان

6390000 تومان

3390000 تومان

1390000 تومان

ORANGE COUNTY HOTEL درجه هتل
U.ALL

5190000 تومان

7490000 تومان

3490000 تومان

1390000 تومان

CRYSTAL SUNSET درجه هتل
U.ALL

5290000 تومان

6890000 تومان

3490000 تومان

1390000 تومان

WOW TOPKAPI PALACE درجه هتل
U.ALL

5290000 تومان

7390000 تومان

3490000 تومان

1390000 تومان

SHERWOOD DREAMS درجه هتل
U.ALL

5990000 تومان

7990000 تومان

3790000 تومان

1390000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل
U.ALL

6190000 تومان

8090000 تومان

4190000 تومان

1390000 تومان

ROYAL درجه هتل
U.ALL

6890000 تومان

9890000 تومان

5390000 تومان

1390000 تومان

ALVA DONNA درجه هتل
U.ALL

7290000 تومان

9390000 تومان

5390000 تومان

1390000 تومان

ELA QUALITY درجه هتل
U.ALL

8490000 تومان

9990000 تومان

5490000 تومان

1390000 تومان

RIXOS PREMIUM درجه هتل
U.ALL

10790000 تومان

16090000 تومان

6690000 تومان

1390000 تومان

ARES CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENDER HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

کودک با تخت

2090000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT SIDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4090000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMET TURKIZ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

2490000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMET RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

2490000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANS ATLANTIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CATAMARAN HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PRESTIGE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL PARAISO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA PRESTIGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL SUNSET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6890000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WOW TOPKAPI PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

کودک با تخت

4190000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9890000 تومان

کودک با تخت

5390000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALVA DONNA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9390000 تومان

کودک با تخت

5390000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

کودک با تخت

5490000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16090000 تومان

کودک با تخت

6690000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا با پرواز ایران ایر ویژه ۲۳ خرداد | تور آنتالیا ویژه خرداد
نوع تور
شهر و خرید
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور آنتالیا تابستان ۹۷ با پرواز ایران ایر, قیمت تور آنتالیا تابستان 97
تاریخ اعتبار
ویژه تابستان ۹۷ | مجری مستقیم تور آنتالیا-قیمت تورهای لحظه آخری و ارزان آنتالیا لیدر فارسی زبان · گشت شهری · ترانسفرفرودگاهی · بیمه مسافرتی
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها جوانان متخصصان افراد مجرد
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
خدمات : بليط رفت و برگشت- بيمه مسافرتي-6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان . پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی سوخت کامل میگردد. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار حداقل 6 ماه و ممنوعیت خروج به عهده مسافر و آژانس صادر کننده می باشد. پیشنهاد میشود به دلیل نوسانات نرخ ارز کلیه مبلغ تور تسویه گردد در غیر اینصورت پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ به عهده مسافرین یا آژانس درخواست کننده می باشد . نرخ کودک زیر 2 سال 290/000 تومان و نت میباشد .
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
برنامه سفر
خدمات : 6 شب اقامت در هتل + بلیط رفت و برگشت + ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 |تور آنتالیا لحظه آخری | تور انتالیا ارزان - تور ویژه آنتالیا تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا | تور لحظه آخری آنتالیا 97 | آنتالیا پرواز قشم ایر

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 | تور ارزان استانبول تابستان ۹۷ | قیمت تور استانبول تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز | تور استانبول ترکیه تابستان ۹۷ | تور استانبول تابستان 97

شروع قیمت از :

Mahan Air

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷| 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس | تور آنتالیا ویژه تابستان 97

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور تابستان 97 تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس)

شروع قیمت از :

sun express

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

گرچه این شهر مدرن در زمان عتیق ، محل زندگی انسان ها بوده، اما آثار به جای مانده از این دوره بسیار کم است .یکی از این آثار دیوار بلندی است که قسمتی از آن، موج شکن بوده و شهر را از طوفان های سهمگین حفظ می کرده است. دروازه ی مرمت شده ی هادریان این دیوار،از اثرهای بسیار زیبای عهد عتیق محسوب می شود.گرچه شهرهای عهد عتیق معبد آگورا و آمفی تئاتر دارند،تاکنون ثبت مکان های این نوع اثرها امکان پذیر نبوده است. بخش کاله ایچی شهر ،ویران شده و باروهای اطراف آن به شکل نعل اسب است. باروها اثر مشترک دوره های یونان باستان ،روم باستان ،بیزانس ها،سلجوقیان و عثمانی هاست. باروها 80 برج دارد.در داخل باروها حدود 3000 خانه وجود دارد که سقف آن ها را با سفال پوشانده اند.ویژه گی های این خانه ها ،فقط به معماری تاریخی آن خلاصه نمی شود، بلکه این خانه ها نوع زندگانی و سنت ها و آداب ورسوم آن دوره ها را به بهترین شکل نشان می دهد. در سال 1972 ،سازمان عالی معبدها و اثرهای قدیمی، قسمت های ایچ لیمانی و کاله ایچی شهر را به عنوان منطقه ای تاریخی ثبت کردوحفاظت از آن ها را به عهده گرفت.

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
اقتصاد آنتالیا

اقتصاد آنتالیا

آنتالیا از نظر اقتصاد گردشگری ، نقش بسیار مهمی برای مردم منطقه و مردم کشور ترکیه دارد بطوریکه این شهر را پایتخت گردشگری این کشور می دانند. همچنین آنتالیا تولید کننده محصولات مختلفی از جمله محصولات کشاورزی مثل پنبه ، گل ، زیتون ، مرکبات ، روغن زیتون و موز است. به طور کلی شهر آنتالیا شهر توریستی می باشد و حجم قابل توجهی از مراکز خرید را به خود اختصاص داده است .

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...
وضعیت حمل و نقل آنتالیا

وضعیت حمل و نقل آنتالیا

فرودگاه بزرگ و مدرن بين المللي آنتاليا در 13 كيلومتري شمال شرق اين شهر واقع شده است. حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاكسي اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي و تراموا مي باشد. تاكسيهاي اين شهر تماما به رنگ زرد بوده و محاسبه نرخ كرايه با استفاده از تاكسي متر انجام مي گيرد. با اين وجود كرايه تاكسي در اين شهر نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاكسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يك مسير 10 كيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار با توجه به وضعيت ترافيك مي بايست پرداخت نمود. اين تاكسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند. تاكسيهاي ديگر تاكسيهاي ون هستند كه در شهر آنتاليا به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراكي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاكسيها در خطوط مشخصي حركت مي نمايند و كرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند. يك خط تراموا نيز در اين شهر وجود دارد كه در خيابان ايشيك لار بموازات خيابان جمهوريت در يك خيابان يكطرفه درحال حركت است. بيشترين فروشگاهها و فست فودها نيز در اين خيابان قرار دارند.

ادامه مطلب ...