تور آنتالیا تابستان 97 | تور آنتالیا ارزان ۹۷ | تور آنتالیا 97

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ASEL درجه هتل
ALL

4190000 تومان

5130000 تومان

3280000 تومان

3390000 تومان

LARA HADRIANUS درجه هتل
ALL

4850000 تومان

6090000 تومان

3570000 تومان

3390000 تومان

NAZAR BEACH درجه هتل
ALL

5130000 تومان

6490000 تومان

3660000 تومان

3390000 تومان

VIKING STAR درجه هتل
ALL

5650000 تومان

7290000 تومان

3950000 تومان

3390000 تومان

KERVAN SARAY LARA درجه هتل
U.ALL

6440000 تومان

8450000 تومان

4290000 تومان

3390000 تومان

IMPERIAL SUNLAND درجه هتل
U.ALL

6690000 تومان

9950000 تومان

4480000 تومان

3390000 تومان

MAYA BELEK درجه هتل
ALL

5650000 تومان

7290000 تومان

3950000 تومان

3390000 تومان

AMARA PRESTIGE درجه هتل
U.ALL

7030000 تومان

8120000 تومان

10270000 تومان

10990000 تومان

4650000 تومان

5150000 تومان

3390000 تومان

3390000 تومان

TOPKAPI درجه هتل
U.ALL

7290000 تومان

8270000 تومان

10980000 تومان

12990000 تومان

4750000 تومان

5250000 تومان

3390000 تومان

3390000 تومان

ORANG COUNTY درجه هتل
U.ALL

8650000 تومان

14950000 تومان

5450000 تومان

3390000 تومان

ALKOCLAR درجه هتل
U.ALL

8920000 تومان

14150000 تومان

5590000 تومان

3390000 تومان

VENEZIA PALACE درجه هتل
U.ALL

9390000 تومان

14290000 تومان

5820000 تومان

3390000 تومان

FAME RESIDENCE LARA درجه هتل
U.ALL

9590000 تومان

13920000 تومان

5920000 تومان

3390000 تومان

MIRACEL درجه هتل
U.ALL

9780000 تومان

13690000 تومان

6090000 تومان

3390000 تومان

DELPHINE PALACE درجه هتل
U.ALL

10740000 تومان

14970000 تومان

6490000 تومان

3390000 تومان

DELPHINE BE GRAND درجه هتل
U.ALL

10890000 تومان

15150000 تومان

6580000 تومان

3390000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل
U.ALL

11030000 تومان

15350000 تومان

6650000 تومان

3390000 تومان

DELPHINE DIVA درجه هتل
U.ALL

11790000 تومان

16540000 تومان

7040000 تومان

3390000 تومان

XANADU RESORT درجه هتل
U.ALL

11850000 تومان

17580000 تومان

7050000 تومان

3390000 تومان

TITANICE BEACH درجه هتل
U.ALL

11850000 تومان

16620000 تومان

7080000 تومان

3390000 تومان

ELA QUALITY درجه هتل
U.ALL

12190000 تومان

17090000 تومان

7240000 تومان

3390000 تومان

TITANIC DELUXE درجه هتل
U.ALL

12540000 تومان

17590000 تومان

7390000 تومان

3390000 تومان

ROYAL WINGE درجه هتل
U.ALL

13290000 تومان

18790000 تومان

7790000 تومان

3390000 تومان

DELPHINE IMPERIAL درجه هتل
U.ALL

13390000 تومان

18890000 تومان

7830000 تومان

3390000 تومان

CALISTA درجه هتل
U.ALL

15590000 تومان

22240000 تومان

8950000 تومان

3390000 تومان

MAXXROYAL درجه هتل
U.ALL

24990000 تومان

43090000 تومان

13640000 تومان

3390000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

کودک با تخت

3280000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

کودک با تخت

3570000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

3950000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8450000 تومان

کودک با تخت

4290000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9950000 تومان

کودک با تخت

4480000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

3950000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7030000 تومان

8120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10270000 تومان

10990000 تومان

کودک با تخت

4650000 تومان

5150000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

8270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10980000 تومان

12990000 تومان

کودک با تخت

4750000 تومان

5250000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14950000 تومان

کودک با تخت

5450000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALKOCLAR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

8920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14150000 تومان

کودک با تخت

5590000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14290000 تومان

کودک با تخت

5820000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13920000 تومان

کودک با تخت

5920000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

9780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

کودک با تخت

6090000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

10740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14970000 تومان

کودک با تخت

6490000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHINE BE GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

10890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15150000 تومان

کودک با تخت

6580000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

11030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15350000 تومان

کودک با تخت

6650000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16540000 تومان

کودک با تخت

7040000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

11850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17580000 تومان

کودک با تخت

7050000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

11850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16620000 تومان

کودک با تخت

7080000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17090000 تومان

کودک با تخت

7240000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

12540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17590000 تومان

کودک با تخت

7390000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

13290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18790000 تومان

کودک با تخت

7790000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18890000 تومان

کودک با تخت

7830000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CALISTA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

15590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22240000 تومان

کودک با تخت

8950000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

24990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43090000 تومان

کودک با تخت

13640000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا تابستان 97 | تور آنتالیا ارزان ۹۷ | تور آنتالیا 97
نوع تور
شهر و خرید
روزهای رفت
جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور آنتالیا شهریور 97 , تور آنتالیا شهریور 97| آنتالیا ترکیه.
تاریخ اعتبار
تابستان 97 | تور آنتالیا با پرواز اطلس جت | تور آنتالیا مرداد 97 , تور آنتالیا مرداد 97 آنتالیا ترکیه.
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
خدمات
صبحانه نهار شام ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد . پرداخت 50 % مبلغ تور الزامی است. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین و ممنوعیت خروج (به هر دلیل ) به عهده آژانس درخواست کننده میباشد . پرواز چارتر است و هتل بعد از تایید گارانتی و کل وجه تور غیر قابل استرداد میباشد. در هتل رویال هالیدی و کنکورد کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود . خدمات : بليط رفت و برگشت با پرواز اطلس جت -6 شب و 7 روز اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهي - راهنماي فارسي زبان .
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
برنامه سفر
سئو : : مجری تور آنتالیا تیر 97 ، تور آنتالیا مرداد 97 ، تور آنتالیا شهریور 97 ، تور آنتالیا ترکیه تابستان 97

مجری تور آنتالیا تابستان 97 مجری مستقیم تور آنتالیا تابستان 97, تور آنتالیا تابستان ۹۷, نرخ تور آنتالیا

تور آنتالیا تابستان 97: ، تور ترکیه تابستان 97، رزرو تور آنتالیا تابستان 97 ، تور ارزان آنتالیا تابستان 97، قیمت تور آنتالیا تابستان 97.

تور آنتالیا تیر 97، تور آنتالیا مرداد 97، تور آنتالیا شهریور 97، قیمت تور آنتالیا تابستان 97، خدمات تور آنتالیا تابستان 97، تور ترکیه ...

تور آنتالیا تابستان ۹۷,بهترین تور آنتالیا تیر ۹۷,نرخ ویژه تور آنتالیا مرداد ۹۷,تور آنتالیا ارزان شهریور ۹۷,آفر تور آنتالیا,تور آنتالیا پاییز ۹۷ ...

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان 97 |تور آنتالیا لحظه آخری | تور انتالیا ارزان - تور ویژه آنتالیا تابستان ۹۷

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا | تور لحظه آخری آنتالیا 97 | آنتالیا پرواز قشم ایر

شروع قیمت از :

Qeshm Airlines

تاریخ اعتبار : تابستان 97 | تور آنتالیا با پرواز اطلس جت | تور آنتالیا مرداد 97 , تور آنتالیا مرداد 97 آنتالیا ترکیه.

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا شهریور 97 , تور آنتالیا شهریور 97| آنتالیا ترکیه.

شروع قیمت از :

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷| 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس | تور آنتالیا ویژه تابستان 97

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور تابستان 97 تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس)

شروع قیمت از :

sun express

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | مجری مستقیم تور آنتالیا-قیمت تورهای لحظه آخری و ارزان آنتالیا لیدر فارسی زبان · گشت شهری · ترانسفرفرودگاهی · بیمه مسافرتی

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا با پرواز ایران ایر تابستان ۹۷, قیمت تور آنتالیا تابستان 97

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

مراکز دیدنی شهر آنتالیا

مراکز دیدنی شهر آنتالیا

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
اقتصاد آنتالیا

اقتصاد آنتالیا

آنتالیا از نظر اقتصاد گردشگری ، نقش بسیار مهمی برای مردم منطقه و مردم کشور ترکیه دارد بطوریکه این شهر را پایتخت گردشگری این کشور می دانند. همچنین آنتالیا تولید کننده محصولات مختلفی از جمله محصولات کشاورزی مثل پنبه ، گل ، زیتون ، مرکبات ، روغن زیتون و موز است. به طور کلی شهر آنتالیا شهر توریستی می باشد و حجم قابل توجهی از مراکز خرید را به خود اختصاص داده است .

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...
وضعیت حمل و نقل آنتالیا

وضعیت حمل و نقل آنتالیا

فرودگاه بزرگ و مدرن بين المللي آنتاليا در 13 كيلومتري شمال شرق اين شهر واقع شده است. حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاكسي اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي و تراموا مي باشد. تاكسيهاي اين شهر تماما به رنگ زرد بوده و محاسبه نرخ كرايه با استفاده از تاكسي متر انجام مي گيرد. با اين وجود كرايه تاكسي در اين شهر نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاكسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يك مسير 10 كيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار با توجه به وضعيت ترافيك مي بايست پرداخت نمود. اين تاكسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند. تاكسيهاي ديگر تاكسيهاي ون هستند كه در شهر آنتاليا به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراكي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاكسيها در خطوط مشخصي حركت مي نمايند و كرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند. يك خط تراموا نيز در اين شهر وجود دارد كه در خيابان ايشيك لار بموازات خيابان جمهوريت در يك خيابان يكطرفه درحال حركت است. بيشترين فروشگاهها و فست فودها نيز در اين خيابان قرار دارند.

ادامه مطلب ...