تور کوش آداسی ویژه 17 و 18 خرداد |تور ارزان کوش آداسی ویژه خرداد ۹۷

نام هتل خدمات
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
Santur Hotel Kusadasi درجه هتل
B.B

2070000 تومان

2370000 تومان

1720000 تومان

1400000 تومان

Le Bleu Hotel درجه هتل
U.ALL

3570000 تومان

4550000 تومان

2420000 تومان

1400000 تومان

Dabaklar Hotel درجه هتل
H.B

2440000 تومان

2750000 تومان

1950000 تومان

1400000 تومان

Belmare Hotel درجه هتل
ALL

2630000 تومان

3140000 تومان

2030000 تومان

1400000 تومان

Luana Hotels Santa Maria درجه هتل
ALL

2700000 تومان

3250000 تومان

2060000 تومان

1400000 تومان

The Panorama Hill Hotel Kusadasi درجه هتل
ALL

2700000 تومان

3250000 تومان

2060000 تومان

1400000 تومان

The Panorama Hill Hotel Kusadasi درجه هتل
ALL

2810000 تومان

3420000 تومان

2110000 تومان

1400000 تومان

(Vista Hill Hotel (Blue Vista درجه هتل
ALL

3040000 تومان

3660000 تومان

2200000 تومان

1400000 تومان

(Vista Hill Hotel (Blue Vista درجه هتل
ALL

3230000 تومان

3940000 تومان

2280000 تومان

1400000 تومان

Alkoclar Adakule Hotel درجه هتل
ALL

3340000 تومان

4210000 تومان

2320000 تومان

1400000 تومان

Labranda Ephesus Princess درجه هتل
ALL

3380000 تومان

4270000 تومان

2340000 تومان

1400000 تومان

Labranda Ephesus Princess درجه هتل
ALL

3570000 تومان

4550000 تومان

2420000 تومان

1400000 تومان

Fantasia Deluxe Hotel درجه هتل
ALL

3530000 تومان

4500000 تومان

2410000 تومان

1400000 تومان

Ramada Resort Kusadasi درجه هتل
ALL

3660000 تومان

4680000 تومان

2470000 تومان

1400000 تومان

Ramada Resort Kusadasi درجه هتل
ALL

3810000 تومان

4900000 تومان

2530000 تومان

1400000 تومان

Korumar Hotel Deluxe درجه هتل
ALL

3690000 تومان

4730000 تومان

2430000 تومان

1400000 تومان

(Palm Wings Ephesus (Surmeli Efes درجه هتل
ALL

3770000 تومان

4850000 تومان

2510000 تومان

1400000 تومان

Le Bleu Hotel درجه هتل
U.ALL

3770000 تومان

4850000 تومان

2510000 تومان

1400000 تومان

(Palm Wings Ephesus (Surmeli Efes درجه هتل
U.ALL

3880000 تومان

5020000 تومان

2560000 تومان

1400000 تومان

Pine Bay Holiday Resort درجه هتل
ALL

3960000 تومان

5130000 تومان

2590000 تومان

1400000 تومان

Pine Bay Holiday Resort درجه هتل
ALL

4110000 تومان

5360000 تومان

2650000 تومان

1400000 تومان

Pine Bay Holiday Resort درجه هتل
ALL

4220000 تومان

5530000 تومان

2700000 تومان

1400000 تومان

Sunis Efes Royal Palace Resort درجه هتل
U.ALL

5090000 تومان

6830000 تومان

3060000 تومان

1400000 تومان

Sunis Efes Royal Palace Resort درجه هتل
U.ALL

5280000 تومان

7110000 تومان

3140000 تومان

1400000 تومان

Sunis Efes Royal Palace Resort درجه هتل
U.ALL

5470000 تومان

7400000 تومان

3220000 تومان

1400000 تومان

Aqua Fantasy Aquapark درجه هتل
ALL

5280000 تومان

7110000 تومان

3140000 تومان

1400000 تومان

Santur Hotel Kusadasi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2370000 تومان

کودک با تخت

1720000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Le Bleu Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4550000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Dabaklar Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق 2 تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2750000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Belmare Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3140000 تومان

کودک با تخت

2030000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Luana Hotels Santa Maria
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

کودک با تخت

2060000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Panorama Hill Hotel Kusadasi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

کودک با تخت

2060000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Panorama Hill Hotel Kusadasi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3420000 تومان

کودک با تخت

2110000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
(Vista Hill Hotel (Blue Vista
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3660000 تومان

کودک با تخت

2200000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
(Vista Hill Hotel (Blue Vista
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3940000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Alkoclar Adakule Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4210000 تومان

کودک با تخت

2320000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Labranda Ephesus Princess
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4270000 تومان

کودک با تخت

2340000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Labranda Ephesus Princess
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4550000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Fantasia Deluxe Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

کودک با تخت

2410000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Resort Kusadasi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4680000 تومان

کودک با تخت

2470000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Resort Kusadasi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4900000 تومان

کودک با تخت

2530000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Korumar Hotel Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4730000 تومان

کودک با تخت

2430000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
(Palm Wings Ephesus (Surmeli Efes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4850000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Le Bleu Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4850000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
(Palm Wings Ephesus (Surmeli Efes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5020000 تومان

کودک با تخت

2560000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pine Bay Holiday Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pine Bay Holiday Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5360000 تومان

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pine Bay Holiday Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5530000 تومان

کودک با تخت

2700000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6830000 تومان

کودک با تخت

3060000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7110000 تومان

کودک با تخت

3140000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7400000 تومان

کودک با تخت

3220000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Aqua Fantasy Aquapark
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق 2 تخته

5280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7110000 تومان

کودک با تخت

3140000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • ویدیو
نام تور برنامه ریزی شده
تور کوش آداسی ویژه 17 و 18 خرداد |تور ارزان کوش آداسی ویژه خرداد ۹۷
نوع تور
ورزش های آبی ساحل هنر و فرهنگ
روزهای رفت
چهارشنبه پنجشنبه جمعه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز | تور کوش آداسی تابستان 97 | نرخ تورهای ارزان کوش آداسی تابستان ۹۷
تاریخ اعتبار
کوش آداسی تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی تابستان ۹۷ | تور کوش آداسی تابستان 97 ویژه تعطیلات تابستان 97
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی نهار شام سه وعده غذایی و خدمات ویژه اینترنت رایگان راهنما بین شهری ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
ملزومات مورد نیاز
مدارک شناسایی کلاه لباس شنا کرم ضد آفتاب دمپایی عینک آفتابی
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
توضیحات تور
ارسال 60% مبلغ تور الزامی می باشد در غیر اینصورت درخواست فوق کنسل میگردد. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار (حداقل 6 ماه) و ممنوعیت خروج به عهده آژانس در خواست کننده و مسافر می باشد. پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می گردد.
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Qeshm Airlines
برنامه سفر
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت به فرودگاه + ترانسفر فرودگاهی + ۶ شب اقامت در هتل با خدمات U.ALL + راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی

سئو : : با انتخاب تور کوش آداسی تیر 97 ، تور کوش آداسی مرداد 97 و تور کوش آداسی شهریور 97 فرصت استفاده از تفریحات آبی این شهر ساحلی را خواهید داشت . کوش اداسی در بهار و تابستان زیباتر از سایر شهرهای ترکیه بنظر می رسد . در اینجا می توانید نرخ تور تابستانی کوش آداسی را در بهتریه هتل های این شهر ببینید .

علاوه بر این، وجود مناطق تاریخی زیاد در این شهر باعث شده کوش آداسی برای علاقمندان به اماکن باستانی هم جذابیت های زیادی داشته باشد. اگر این شهر را به عنوان مقصد سفرتان در تور بهار و تابستان 97 انتخاب کنید قطعا سفری سرشار از لذت و خاطره های خوب را در تور کوش آداسی لحظه آخری تجربه خواهید کرد. مجری تور کوش آداسی تابستان 97 ، تیر 97 ، مرداد 97 ، شهریور 97 تور کوش آداسی ترکیه ، تور کوش آداسی هتل 5 ستاره،تور کوش آداسی پرواز اطلس و ایران ایر و قشم .

ارزانترین قیمت تور کوش آداسی ویژه مهر پرواز با تور کوش آداسی بهار 97 و تور لحظه آخری کوش آداسی و آفر تور کوش آداسی تابستان 97 و مجری مستقیم خرید آنلاین بلیط.

تور کوش آداسی تیر 97، تور کوش آداسی مرداد 97، تور کوش آداسی شهریور 97، قیمت تور کوش آداسی تابستان 97، خدمات تور کوش آداسی تابستان 97، تور ترکیه تابستان 97، قیمت تور ترکیه تابستان 97. قیمت تور کوش آداسی تابستان

تور مرتبط

تاریخ اعتبار : تا 7 فروردین ماه

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز

شروع قیمت از : ,1990000تومان

تاریخ اعتبار : تابستان ۹۷| 6 شب آنتالیا با پرواز سان اکسپرس | تور آنتالیا ویژه تابستان 97

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور تابستان 97 تور آنتالیا ویژه تابستان (پرواز مستقیم سان اکسپرس)

شروع قیمت از :

sun express

تاریخ اعتبار : ویژه تابستان ۹۷ | مجری مستقیم تور آنتالیا-قیمت تورهای لحظه آخری و ارزان آنتالیا لیدر فارسی زبان · گشت شهری · ترانسفرفرودگاهی · بیمه مسافرتی

مدت اقامت : ,6 شب و 7 روز | تور آنتالیا تابستان ۹۷ با پرواز ایران ایر, قیمت تور آنتالیا تابستان 97

شروع قیمت از :

مقاله مرتبط

آنتالیا

آنتالیا

ادامه مطلب ...
دیدنی های آنتالیا

دیدنی های آنتالیا

آنتالیا یکی از هشتاد و یک استان کشور ترکیه می باشد ، و بزرگترین شهر ترکیه واقع در دریای مدیترانه می باشد. با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر در منطقه مدیترانه می باشد . شهری که هم اکنون آنتالیا نامیده می شود معنای لغوی ، سرزمین آتالوس می باشد و در زمان آتالوس دوم بنا شده است. این شهر پس از پایان پادشاهی «برقها» برای مدتی مستقل بوده و بعدها هم به دست دزدها افتاده است. در سال 77 قبل از میلاد این شهر توسط فرمانده سرویلمیوس ایسائوریکوس ضمیمه خاک روم گشت . شهر آنتالیا به دلیل طبیعت زیبا و تاریخ غنی خود در سال های زیاد میلیون ها مردم را به خود جذب کرده است . به طور کلی در کشور ترکیه پیشرفت اقتصادی و مدرنیته چشمگیری می توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب ...
اقتصاد آنتالیا

اقتصاد آنتالیا

آنتالیا از نظر اقتصاد گردشگری ، نقش بسیار مهمی برای مردم منطقه و مردم کشور ترکیه دارد بطوریکه این شهر را پایتخت گردشگری این کشور می دانند. همچنین آنتالیا تولید کننده محصولات مختلفی از جمله محصولات کشاورزی مثل پنبه ، گل ، زیتون ، مرکبات ، روغن زیتون و موز است. به طور کلی شهر آنتالیا شهر توریستی می باشد و حجم قابل توجهی از مراکز خرید را به خود اختصاص داده است .

ادامه مطلب ...
مناطق تاریخی آنتالیا

مناطق تاریخی آنتالیا

منطقه تاریخی اوتومان که واقع در مرکز آنتالیا می باشد شامل هتل ها ، بار ها، رستوران ها و مراکز خرید می باشد که بافت قدیمی بازسازی شده و دارای مناطق تاریخی فراوانی می باشد . این مناطق از آنتالیا 30 % از توریسم کل دنیا را به خود جذب کرده است . مدرسه علوم دینی که در منطقه kale ichi قرار دارد. این مدرسه از همان ابتداء در زمینه حکاکی بر روی سنگ بهترین مدارس در دوران سلجوقیان به شمار می آمده است. از دیگر مناطق دیدنی شهر می توان به دو مسجد که در زمان عثمانیان سا خته شده نیز اشاره کرد. یکی از آنها مسجد مراد پاشا است که در قرن 16 ساخته شد و دیگری مسجد تکلی Tekeli محمد پاشا که در قرن 18 بنا شده است میباشد. این مساجد از لحاظ کاشیکاری در نوع خود یک شاهکار هنری محسوب می گردند. در کنار بندرگاه شهر مسجد باشکوه دیگری بنام اسکله Iskele قرار دارد که مربوط به اواخر قرن 19 است. این مسجد از سنگهای بریده شده با چهارستون تشکیل شده که در بالای چشمه ای طبیعی بنا شده است.

ادامه مطلب ...
وضعیت حمل و نقل آنتالیا

وضعیت حمل و نقل آنتالیا

فرودگاه بزرگ و مدرن بين المللي آنتاليا در 13 كيلومتري شمال شرق اين شهر واقع شده است. حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاكسي اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي و تراموا مي باشد. تاكسيهاي اين شهر تماما به رنگ زرد بوده و محاسبه نرخ كرايه با استفاده از تاكسي متر انجام مي گيرد. با اين وجود كرايه تاكسي در اين شهر نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاكسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يك مسير 10 كيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار با توجه به وضعيت ترافيك مي بايست پرداخت نمود. اين تاكسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند. تاكسيهاي ديگر تاكسيهاي ون هستند كه در شهر آنتاليا به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراكي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاكسيها در خطوط مشخصي حركت مي نمايند و كرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند. يك خط تراموا نيز در اين شهر وجود دارد كه در خيابان ايشيك لار بموازات خيابان جمهوريت در يك خيابان يكطرفه درحال حركت است. بيشترين فروشگاهها و فست فودها نيز در اين خيابان قرار دارند.

ادامه مطلب ...