بیمه مسافرتی

سقف تعهدات بیمه ای که شامل همه کشورهای جهان می باشد 50.000 یورو و بشرح زیر می باشد:


سن تا 12 سال

1 الی 7 روز 189.000

8 الی 15 روز 378.000

16 الی 23 روز 464.000

24 الی 31 روز 502.000

32 الی 45 روز 756.000

46 الی 62 روز 823.000

63 الی 92 روز 1.255.000

93 الی 120 روز 1.757.000

121 الی 147 روز 1.933.000

6 ماهه 2.358.000

یکساله 3.996.000


13 تا 65 سال

1 الی 7 روز 378.000

8 الی 15 روز 756.000

16 الی 23 روز 928.000

24 الی 31 روز 1.004.000

32 الی 45 روز 1.512.000

46 الی 62 روز 1.647.000

63 الی 92 روز 2.511.000

93 الی 120 روز 3.515.000

121 الی 147 روز 3.867.000

6 ماهه 4.716.000

یکساله 7.992.000


66 تا 70 سال

1 الی 7 روز 567.000

8 الی 15 روز 1.134.000

16 الی 23 روز 1.393.000

24 الی 31 روز 1.506.000

32 الی 45 روز 2.268.000

46 الی 62 روز 2.470.000

63 الی 92 روز 3.766.000

93 الی 120 روز 5.273.000

121 الی 147 روز 5.800.000

6 ماهه 7.074.000

یکساله 11.988.000


71تا 75سال

1 الی 7 روز 756.000

8 الی 15 روز 1.512.000

16 الی 23 روز 1.857.000

24 الی 31 روز 2.008.000

32 الی 45 روز 3.024.000

46 الی 62 روز 3.294.000

63 الی 92 روز 5.022.000

93 الی 120 روز 7.030.000

121 الی 147 روز 7.733.000

6 ماهه 9.432.000

یکساله 15.984.000


76تا 80 سال

1 الی 7 روز 945.000

8 الی 15 روز 1.890.000

16 الی 23 روز 2.322.000

24 الی 31 روز 2.511.000

32 الی 45 روز 3.780.000

46 الی 62 روز 4.117.000

63 الی 92 روز 6.277.000

93 الی 120 روز 8.788.000

121 الی 147 روز 9.667.000

6 ماهه 11.790.000

یکساله 19.980.000


81 تا 85 سال

1 الی 7 روز 1.134.000

8 الی 15 روز 2.268.000

16 الی 23 روز 2.786.000

24 الی 31 روز 3.013.000

32 الی 45 روز 4.536.000

46 الی 62 روز 4.941.000

63 الی 92 روز 7.533.000

93 الی 120 روز 10.546.000

121 الی 147 روز 11.601.000

6 ماهه 14.148.000

یکساله 23.976.000
مطالب مرتبط

در حال حاضر مطلبی مرتبط درج نشده است