ویزای مجارستان

مدارک
ترجمه شناسنامه اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ترجمه سند مالکیت عکس رنگی تمام رخ
توضیحات
مــدارك لازم بــرای ویزای مجارستان هر فرد باید گذرنامه جداگانه داشته باشد. - اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور (امضاء شده). * لطفاً از ثبت نام مسافرینی كه اخیراً تقاضای آنها برای ویزای شنگن رد شده است خودداری فرمائید. - اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود). - فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه و ویزاهای قبلی شنگن و مجارستان. - تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل). - 2 قطعه عكس 4×3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو. - ترجمه انگلیسی شناسنامه و فتوكپی فارسی مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه. -ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به كاریا روزنامه رسمی ، یا پروانه كسب اتحادیه و گواهی اشتغال به تحصیل با مهر و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه. * در گواهی اشتغال به كار باید سمت و میزان درآمد مسافر ذكر شده باشد. * برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است. *برای افراد بازنشسته، حكم بازنشستگی یا كارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی است. - پرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك). -ترجمه انگلیسی سند مالكیت به نام مسافر تا تائید دادگستری و وزرات امور خارجه. * در صورتیكه پدر با خانواده مسافرت نمی كند،تر جمه انگلیسی رضایت نامه پدر خانواده جهت مسافرت همسر و فرزندان و تقبل هزینه ها الزامی است. - با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید. - ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.